مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Sofia Carson

Hahaha (Hahaha)
Ah
Make up your mind
Or are you unable to do that for me?
I won’t let you until you
Make up your mind (Make up your mind)
I have to know you ’til I let you know me (Me)
Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh (Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)

Uh
I’ve been workin overtime learnin how to love myself
Used to trust too easy but I learned that from someone else
Baby, you feeling, I got diamonds in my heart you said
Plus, my ego likes you, my intuition pullin back
Oh, down in my soul, I need to know
Are you forever fool’s gold?
You’re pullin me close, but I need to know

Are you forever fool’s gold?
Make up your mind
Or are you unable to do that for me?
I won’t let you until you
Makе up your mind (Make up your mind)
I have to know you ’til I let you know mе (Me)
Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh (Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)
Uh

دانلود آهنگ Sofia Carson به نام Fools Gold

I’ve been workin overtime learnin how to love myself
Used to trust too easy but I learned that from someone else
Baby, you feeling, I got diamonds in my heart you said
Plus, my ego likes you, my intuition pullin back
Oh (Oh), down in my soul (Soul), I need to know (Know)
Are you forever fool’s gold?
You’re pullin me close, but I need to know
Are you forever fool’s gold?

Are you fool’s gold?
It’s always been you, it’s always been you (Pullin me close)
Are you forever fool’s gold (I need to know, fool’s gold)
It’s always been you, it’s always been you (Oh)
Are you forever fool’s gold? (Are you fool’s gold?)
Hahaha (Hahaha)

6 فروردین 1400

I told you I’d never give up
من به تو گفتم هرگز تسلیم نمی شم
I don’t know if I knew
هیچ نظری نداشتم که
What a few words could do
چند کلمه می تونه چه کارهایی انجام بده
I bought into the dream of us
من رویای با تو لودن را باور کردم

Yeah, I believed in it too
اره ، من بهش اعتقاد داشتم
So I looked straight at you
بنابراین مستقیم به تو نگاه کردم
And I promised I would love you ’til the
و قول دادم که تو را دوست داشته باشم
Day I die, but I’m still alive
تا روزی که می میرم ، اما هنوز زنده ام

Swore that if I ever lost you
قول می دهم که اگر تو را گم کردم
I would sit and cry, but my eyes are dry
افسرده می شدم و گریه می کردم ، اما چشمانم خشک اند
So I guess I’m a liar now
پس حدس می زنم که دروغگو ام
‘Cause you ain’t out here tonight
چون امشب اینجا نیستی

And I never had such a good time (ooh)
و من هرگز چنین اوقات خوبی نداشته ام (اوه)
I guess I’m a liar now
حدس می زنم الان دروغگو ام
‘Cause I’m lovin’ myself real good
چون خودم را بسیار دوست دارم
In a way that you never could (ooh)
به نحوی که تو هرگز نتوانستی (اوه)

I guess I’m a liar
حدس می زنم دروغگو ام
You were the best I ever had
تو بهترین آدم بودی
I said it loud, said it clear
با صدای بلند گفتم ، واضح گفتم
What you wanted to hear
چیزی را که میخواستی بشنوی

Maybe I trusted you too much
شاید من بیش از حد به تو اعتماد کردم
‘Cause every time I see
چون هر وقت می بینم
To see what I wanna see
برای دیدن چیزی که میخواستم ببینم
And I promised I would love you ’til they
و من قول دادم تو را دوست داشته باشم تا  

Day I die, but I’m still alive
روزی که می میرم ، اما هنوز زنده ام
Swore that if I ever lost you
قول می دهم که اگر تو را گم کردم
I would sit and cry, but my eyes are dry
افسرده می شدم و گریه می کردم ، اما چشمانم خشک اند
So I guess I’m a liar now
بنابراین حدس می زنم الان دروغگو ام

‘Cause you ain’t out here tonight
چون امشب اینجا نیستی
And I never had such a good time (ooh)
و من هرگز چنین اوقات خوبی نداشته ام (اوه)
I guess I’m a liar now
حدس می زنم الان دروغگو ام
‘Cause I’m lovin’ myself real good (real good)
چون خودم را بسیار دوست دارم (بسیار)

دانلود آهنگ Sofia Carson به نام Guess I’m a Liar

In a way that you never could (ooh)
به نحوی که تو هرگز نتوانستی (اوه)  
I guess I’m a liar
حدس می زنم دروغگو ام
Promised I would love you ’til the
قول دادم که دوستت داشته باشم تا
Day I die, but I’m still alive
روزی که می میرم ، اما هنوز زنده ام

So I guess I’m a liar now (uh, uh, oh)
پس حدس می زنم که من یک دروغگو ام (اوه ، اوه ، اوه)
‘Cause you ain’t out here tonight (tonight)
چون امشب اینجا نیستی (امشب)
And I never had such a good time (ooh)
و من هرگز چنین اوقات خوبی نداشته ام (اوه)
I guess I’m a liar now (now)
حدس می زنم من یک دروغگو ام (الان)

‘Cause I’m lovin’ myself real good (real good)
چون خودم را بسیار دوست دارم (بسیار)
In a way that you never could (ooh)
به نحوی که تو هرگز نتوانستی (اوه)   
I guess I’m a liar (I guess I’m a liar)
حدس می زنم من یک دروغگو ام (حدس می زنم دروغگو ام)
‘Cause you ain’t out here tonight (oh)
چون امشب اینجا نیستی (آه)

And I never had such a good time (ooh, oh)
و من هرگز چنین اوقات خوبی نداشته ام (اوه ، آه)
I guess I’m a liar now (now)
حدس می زنم من یک دروغگو ام (الان)
‘Cause I’m lovin’ myself real good (I’m lovin’ myself real good)
چون خودم را بسیار دوست دارم (خودم را بسیار دوست دارم)
In a way that you never could (in a way that you never could, ooh)
به نحوی که تو هرگز نتوانستی (به نحوی که تو هرگز نتوانستی اوه)  

I guess I’m a liar
حدس می زنم دروغگو ام

We gonna burn it up like rockstars

ما می خواهیم مانند ستاره ها جشن بگیریم

Go nirvana in here

اینجا را بترکونیم

We gonna set it off, tick-tock

ما می خواهیم بترکونیم ، تیک تاک

Life is a video game

زندگی یک بازی ویدیویی است

And we could be in love or not lie

و ما می توانیم عاشق باشیم یا دروغ نگوییم

See I really don’t care

ببین من واقعا کاری ندارم

I just wanna be right here

من فقط می خواهم اینجا باشم

I just wanna be right here, ah

من فقط می خواهم اینجا باشم ، آه

We can rule the oceans

ما می توانیم بر اقیانوس ها حکومت کنیم

We can rule the world

ما می توانیم بر جهان حکومت کنیم

We’d be the commotion, baby

عزیزم غوغا می کنیم

So we never regret that life’s gonna be what we be

بنابراین ما هرگز پشیمان نیستیم که زندگی می خواهد همان چیزی باشد که هست

So we turn the music up tonight

بنابراین ما امشب موسیقی را زیاد می کنیم

Let the beat set you free

بگذارید ریتم موسیقی شما را آزاد کند

Give it everything you got

خودتان را رها کنید

And dance all your worries away

و تمام نگرانی های خود را بیرون کنید

Forget yesterday

دیروز را فراموش کن

This life is a game

این زندگی یک بازی است

And love is the name

و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

Oh, and love is the name

اوه ، و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

I love the way your skin feels on mine

احساس با تو بودن را دوست دارم

Yeah, I’m digging your style

بله ، من سبک تو را دوست دارم

The way you let me in on secrets that are already mine

روشی که تو رازهایی را که از قبل متعلق به من است را با من درمیان میگذاری

And we could be in love or not now

و ما الان می توانیم عاشق باشیم یا نباشیم

See, I really don’t care

ببینید ، من واقعاً اهمیتی نمی دهم

I just wanna be right here

من فقط می خواهم اینجا باشم

I just wanna be right here, ah

من فقط می خواهم اینجا باشم ، آه

We could rule the oceans

ما می توانستیم بر اقیانوس ها حکومت کنیم

We could rule the world

ما می توانستیم بر جهان حکومت کنیم

We’d be the commotion, baby

عزیزم غوغا می کنیم

دانلود آهنگ Sofia Carson به نام Love Is The Name

So we never regret that life’s gonna be what we be

بنابراین ما هرگز پشیمان نیستیم که زندگی می خواهد همان چیزی باشد که هست

So we turn the music up tonight

بنابراین ما امشب موسیقی را زیاد می کنیم

Let the beat set you free

بگذارید ریتم موسیقی شما را آزاد کند

Give it everything you got

خودتان را رها کنید

And dance all your worries away

و تمام نگرانی های خود را بیرون کنید

Forget yesterday

دیروز را فراموش کن

This life is a game

این زندگی یک بازی است

And love is the name

و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

Oh, and love is the name

اوه ، و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

This life is a game

این زندگی یک بازی است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

And love is the name

و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

So we never regret that life’s gonna be what we be

بنابراین ما هرگز پشیمان نیستیم که زندگی می خواهد همان چیزی باشد که هست

Oh, so we turn the music up tonight

اوه ، بنابراین ما امشب موسیقی را زیاد می کنیم

Let the beat set you free

بگذارید ریتم موسیقی شما را آزاد کند

Give it everything you got

خودتان را رها کنید

And dance all your worries away, oh

و همه نگرانی هایت را برقص ، آه

Forget yesterday

دیروز را فراموش کن

This life is a game

این زندگی یک بازی است

And love is the name

و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

Oh, and love is the name

اوه ، و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

And life is a game

و زندگی یک بازی است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

And love is the name

و نام آن عشق است

Nah, nah, nah, nah, nah

نه ، نه ، نه ، نه ، نه

And love is the name
و نام آن عشق است

They say

میگویند

You’re not good enough, you’re not brave enough

تو به اندازه کافی خوب نیستی ، به اندازه کافی شجاع نیستی

You should cover up your body

باید خودت را مخفی کنی ( منظور این است به صورتی که دیگران دوست دارند رفتار کنیم و خودمان را بسنجیم)

Tell me, watch my weight

به من بگو ، وزن منو تماشا کن

Gotta paint my face

باید صورتم را نقاشی کنم

Or else no one’s gonna want me

وگرنه هیچ کس من را نمی خواهد

Why do we say this to ourselves?

چرا اینها را به خودمان می گوییم؟

And even worse to each other?

و حتی بدتر، به یکدیگر؟

Why do we say this to ourselves? Ooh

چرا اینها را به خودمان می گوییم؟ اوه

We gotta, get back to beautiful

ما باید ، به زیبایی برگردیم

Gotta, get back to beautiful

باید به زیبایی برگردیم

All these words, starting wars

همه این کلمات ، شروع جنگ ها است

Over who can hurt who more

تا ببینیم که چه کسی می تواند بیشتر به دیگری آسیب برساند

Gotta, get back to beautiful

باید به زیبایی برگردیم

Judging who we love, judging where we’re from

قضاوت در مورد کسانی که دوستشان داریم ، قضاوت در مورد اینکه از کجا آمده ایم

(Where we’re from)

(کجایی هستیم)

When did this become so normal?

از کی این مسئله عادی شده است؟

Celebrating hate is now a commonplace

جشن نفرت اکنون امری عادی است

When did this become so normal?

از کی این مسئله عادی شده است؟

Why do we say this to ourselves?

چرا اینها را به خودمان می گوییم؟

دانلود آهنگ Sofia Carson به نام Back to Beautiful

And even worse to each other?

و حتی بدتر، به یکدیگر؟

Why do we say this to ourselves? Ooh

چرا اینها را به خودمان می گوییم؟ اوه

Why do we say this to ourselves? (Why)

چرا اینها را به خودمان می گوییم؟ (چرا)

And even worse to each other? (Ooh)

و حتی بدتر، به یکدیگر؟ (اوه)

Why do we say this to ourselves? Ooh

چرا اینها را به خود می گوییم؟ اوه

We gotta, get back to beautiful

ما باید ، به زیبایی برگردیم

Gotta, get back to beautiful

باید به زیبایی برگردیم

All these words, starting wars

همه این کلمات ، شروع جنگ ها است

Over who can hurt who more

تا ببینیم که چه کسی می تواند بیشتر به دیگری آسیب برساند

Gotta, get back to beautiful

باید به زیبایی برگردیم

We gotta, get back to beautiful

ما باید ، به زیبایی برگردیم

Gotta, get back to beautiful

باید به زیبایی برگردیم

All these words, starting wars

همه این کلمات ، شروع جنگ ها است

Over who can hurt who more

تا ببینیم که چه کسی می تواند بیشتر به دیگری آسیب برساند

Gotta, get back to beautiful

باید به زیبایی برگردیم


menu