مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Sofia Carson ft. R3HAB

You the type of guy to write a song about

تواز آن نوع آدم هایی هستی که درباره اش آهنگ می نویسند

You’re laid back, nobody know what’s on your mind

تو آرام هستی ، هیچ کس نمی داند چه چیزی در ذهن تو است

We been talking for a while now

چند وقته داریم  با هم صحبت می کنیم

(We been talking for a while now)

(چند وقته داریم  با هم صحبت می کنیم)

And I’ve been falling for a while now

و الان مدتی است که سقوط می کنم

You say that everything with you is fine

تو میگی همه چیز با تو خوب است

Even though we’re always hanging out

حتی اگر همیشه باهم باشیم

I get the feeling that you’re not around, yeah

این احساس را دارم که تو در اطراف نیستی ، بله

We were always up to something

ما همیشه در حال انجام کاری بودیم

Now you’re all in your head

حالا تو همیشه در خودت هستی

I love you

دوستت دارم

But I wish it wasn’t true

اما کاش واقعیت نداشت

‘Cause I know you think of her

چون من می دانم که تو به او فکر می کنی

When I’m lying next to you

وقتی کنار تو دراز کشیده ام

I love you

دوستت دارم

And I don’t know what to do

و من نمی دانم چه کاری باید انجام دهم

‘Cause you can’t get over her

چون نمی توانی او را فراموش کنی

And I can’t get over you

و نمی توانم تو را فراموش کنم

Can’t get over you

نمی تواند از پس تو برآید

Can’t get over you

نمی تواند از پس تو برآید

دانلود آهنگ Sofia Carson ft. REHAB به نام I Luv U

You the type of guy to tell your mom about

تو آدمی هستی که باید به خانواده معرفی کرد

You’re laid back, been running circles ’round my mind

تو آرام هستی ، در ذهنم می مانی

I been falling for a while now

الان مدتی است دارم می افتم

(I been falling, I been falling, I been falling)

(من سقوط می کردم ، می افتادم ، می افتادم)

But you been lying for a while now

اما تو مدتی است که دروغ می گویی

You say that everything with you is fine

تو میگی همه چیز با تو خوب است

Even though we’re always hanging out

حتی اگر همیشه باهم باشیم

I get the feeling that you’re not around, yeah

این احساس را دارم که تو در اطراف نیستی ، بله

We were always up to something

ما همیشه در حال انجام کاری بودیم

Now you’re all in your head

حالا تو همیشه در خودت هستی

I love you

دوستت دارم

But I wish it wasn’t true

اما کاش واقعیت نداشت

‘Cause I know you think of her

چون من می دانم که تو به او فکر می کنی

When I’m lying next to you (Yeah)

وقتی در کنار همدیگر هستیم (بله)

I love you

دوستت دارم

And I don’t know what to do

و من نمی دانم چه کاری باید انجام دهم

‘Cause you can’t get over her

چون نمی توانی او را فراموش کنی

And I can’t get over you

و نمی توانم تو را فراموش کنم

‘Cause you can’t get over her

چون نمی توانی او را فراموش کنی

And I can’t get over you

و نمی توانم تو را فراموش کنم

Can’t get over you (I can’t get over you)

و نمی توانم تو را فراموش کنم (و نمی توانم تو را فراموش کنم)


menu