مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Sia ft. David Guetta

You made it through another day
یه روز دیگه را پشت سر گذاشتی
You made it through another day
یه روز دیگه را پشت سر گذاشتی
You did it, let’s celebrate, oh, oh
تو این کار را کردی ، بیا جشن بگیریم ، اوه ، اوه
Some days, you feel you’ll break
بعضی روزها احساس می کنی می شکنی

But you made it through another day
اما یه روز دیگه را پشت سر گذاشتی
Yeah, you did it, let’s celebrate, oh
بله ، تو این کار را کردی ، بیا جشن بگیریم ، اوه
۲۴/۷ and 365
۲۴/۷ و ۳۶۵ (منظور تمام روز های سال)
You made another day, made it alive
یک روز دیگه رو درست کردی ، به اون روز زندگی دادی

Made another day, made it alive (Yeah)
ساخته شده یک روز دیگر ، آن را زنده کردم (بله)
۲۴/۷ and 365
۲۴/۷ و ۳۶۵
You made another day, made it alive
یک روز دیگه رو درست کردی ، به اون روز زندگی دادی
Made another day, made it alive
یه روز دیگرو ساختی ، به اون روز زندگی دادی

So today, baby
امروز عزیزم
Remember it’s okay
یادت باشه اشکالی نداره
We’re all floatin’ through space (Floatin’ through)
همه ما در فضا شناوریم (شناوریم)
Today, baby
امروز عزیزم

Remembеr you’re okay
یادت باشه تو خوبی
We’re all floatin’ through spacе (Floatin’ through)
همه ما در فضا شناوریم (شناوریم)
Floatin’ through, floatin’ through
شناوریم، شناوریم
Floatin’ through space (Floatin’ through)
در فضا شناوریم (شناور)

دانلود آهنگ Sia ft. David Guetta به نام Floating Through Space

 

We’re floatin’ through space, we’re floatin’ through space
همه ما در فضا شناوریم (شناوریم)
We’re floatin’ through space (Floatin’ through)
همه ما در فضا شناوریم (شناوریم)
We are like grains of sand
ما مانند دانه های شن هستیم
Better to be holdin’ hands
بهتره دست در دست هم باشیم

Better to be holdin’ hands, oh
بهتره دست در دست هم باشیم، آه
We are like grains of sand
ما مانند دانه های شن هستیم
Better to be holdin’ hands
بهتره دست در دست هم باشیم
Better to be holdin’ hands, yeah
بهتره دست در دست هم باشیم، اره

۲۴/۷ and 365
۲۴/۷ و ۳۶۵
You made another day, made it alive
یک روز دیگه رو درست کردی ، به اون روز زندگی دادی
Made another day, made it alive (Yeah)
یک روز دیگه رو درست کردی ، به اون روز زندگی دادی (اره)
۲۴/۷ and 365
۲۴/۷ و ۳۶۵

You made another day, made it alive
یک روز دیگه رو درست کردی ، به اون روز زندگی دادی
Made another day, made it alive (Yeah)
یک روز دیگه رو درست کردی ، به اون روز زندگی دادی (اره)
So today, baby
امروز عزیزم
Remember it’s okay
یادت باشه اشکالی نداره

We’re all floatin’ through space (Floatin’ through)
همه ما در فضا شناوریم (شناوریم)
Today, baby
امروز عزیزم
Remember you’re okay
یادت باشه تو خوبی
We’re all floatin’ through space
همه ما در فضا شناور هستیم

Oh, oh, oh
اوه اوه اوه
So today, baby (Yeah, yeah)
امروز امروز عزیزم (آره ، آره)
Remember it’s okay
یادت باشه اشکالی نداره
We’re all floatin’ through space (Hey, floatin’ through)
همه ما در فضا شناور هستیم (هی، شناوریم)

Today, baby (Yeah)
امروز عزیزم (آره)
Remember you’re okay (Yeah)
یادت باشه تو خوبی (آره)
We’re all floatin’ through space (Yeah, floatin’ through)
همه ما در فضا شناور هستیم (اره، شناوریم)
Floatin’ through (Yeah), floatin’ through
شناوریم، شناوریم (اره)

Floatin’ through space (Floatin’ through)
در فضا شناوریم (شناور)


menu