مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ RITA ORA ft. DAVID GUETTA

Mm, mm, mm
ممم ، ممم ، ممم
Mm, mm
ممم ، ممم
Blame it on the city how I’m ballin’ (How I’m ballin’)
تقصیر شهره که من اینجوری رفتار می کنم (اینجوری رفتار می کنم)
Picking up the money, always callin’ (Always callin’)
برداشتن پول ، همیشه صدا میزنه (همیشه صدا میزنه)

She gon’ touch the ceiling for a sinner (For a sinner)
او برای یک گناهکار میخواد تغییرات ایجاد کنه (برای یک گناهکار)
Dark chains and a blurry morning
زنجیرهای تیره و یک صبح مبهم
Ready on that meet me in the lobby (In the lobby)
آماده ای که در لابی با من ملاقات کنی (در لابی)
Yeah, from the bass, she gon’ ride it like a trolley (Like a trolley)
اره ، از بیس ، او سوار آن خواهد شد مثل یک واگن برقی (یک واگن برقی)

X Games when we skate off in the ‘Rari (Skrrt, skrrt)
مانند بازی های خفن وقتی که اسکیت بازی می کنیم (اسکر، اسکر)
Big tanks looking like transformers
مخازن بزرگ مثل ترنسفورمرها
Lit night, come get right, on this side
شب روشن ، بیا درست شو ، در این طرف
Freak, freak, like my name, G, honest
عجیبی ، عجیبی ، مانند نام من ، جی ، صادقانه

You gon’ know about it when we come through
تو می خوای درموردش بدونی وقتی که به اونجا میرسیم
Bad b-tch-s coming in twos
آدم خفن ها دوتایی هستن
Ain’t nobody tellin’ what we gon’ do
قرار نیست هیچ کسی بگه که ما چیکار می کنیم
The way we run through, yeah, yeah
راهی که ما ازش عبور می کنیم ، اره ، اره

Diamonds on, it’s poppin’ out the sun roof
الماس درخشان ، از سقف ماشین داره میزنه بیرون
Red bottoms up on those shoes
ته اون کفش قرمزه
Licking off shops like (Do-do)
خالی کردن مغازه ها مثل (دو-دو)
The way we run through, yeah, yeah
راهی که ما ازش عبور می کنیم ، اره ، اره

دانلود آهنگ RITA ORA ft. DAVID GUETTA به نام BIG

Big enough for me to call you papa (Call you papa)
به اندازه کافی بزرگ هستی که پاپا صدات کنم (پاپا صدات کنم)
Poppin’ like I’m over out in Baca
بپرم بیرون انگار که من جزو گروه هستم
Give me head like medulla oblongata
به من یه زمان خوش نشون بده
Gucci like I’m made in Florence
گوچی مثل اینکه من در فلورانس ساخته شدم

More tequila, I gon’ need a driver (Need a driver)
تکیلا بیشتر، من به راننده احتیاج دارم (به راننده نیاز دارم)
Big tiger, gave me all his Prada (All his Prada)
ببر بزرگ ، تمام پرادای خود را به من داد (تمام پرادا خود)
Every diamond on me, yeah, I bought it (Yeah, I bought it)
تمام الماس ها تو دست من ، اره ، من اونارو خریدم (اره ، من اونارو خریدم)
Say it twice so I know you want it
دو بار بگو تا بدونم که اونارو می خوای

Lit night, come get right, on this side
شب روشن ، بیا درست شو ، در این طرف
Freak, freak, like my name, G, honest
عجیبی ، عجیبی ، مانند نام من ، جی ، صادقانه
You gon’ know about it when we come through
تو می خوای درموردش بدونی وقتی که به اونجا میرسیم
Bad b-tch-s coming in twos
آدم خفن ها دوتایی هستن

Ain’t nobody tellin’ what we gon’ do
قرار نیست هیچ کسی بگه که ما چیکار می کنیم
The way we run through, yeah, yeah
راهی که ما ازش عبور می کنیم ، اره ، اره
Diamonds on, it’s poppin’ out the sun roof
الماس درخشان ، از سقف ماشین داره میزنه بیرون
Red bottoms up on those shoes
ته اون کفش قرمزه

Licking off shops like (Do-do)
خالی کردن مغازه ها مثل (دو-دو)
The way we run through, yeah, yeah
راهی که ما ازش عبور می کنیم ، اره ، اره
I’ma walk through, yeah
من دارم راه می رم ، اره
Crib with a house and a pool, yeah (Pool, yeah)
گهواره با خانه و استخر ، اره (استخر ، اره)

Let her walk through
به او اجازه عبور دهید
Bet it, Ion’t think that you’d lose
شرط ببند ، فکر نمی کنم ضرر کنی
I like how you move
من حرکت هاتو دوست دارم
She a ten and her skin so smooth
اون خیلی خوبه و پوستش صافه

It’s a two-door Benz and it only fit two
این یک بنز دو دره است و فقط دو نفر توش جا میشن
See it through the lens, everything brand new
از توی لنز ببین همه چیز جدیده
Oh, you gon’ know about it when we come through (Come through)
اوه ، وقتی که از اینجا رد شی میفهمی (از اینجا رد شی)
Bad b-tch-s coming in twos (In two)
آدم خفن ها دوتایی هستن (دوتایی)

Ain’t nobody tellin’ what we gon’ do (Yeah, yeah)
قرار نیست هیچ کسی بگه که ما چیکار می کنیم
The way we run through, yeah, yeah
راهی که ما ازش عبور می کنیم ، اره ، اره
Diamonds on, it’s poppin’ out the sun roof (Out the sun roof)
الماس درخشان ، از سقف ماشین داره میزنه بیرون
Red bottoms up on those shoes (Up on those shoes)
ته اون کفش قرمزه

Licking off shops like (Do-do)
خالی کردن مغازه ها مثل (دو-دو)
The way we run through, yeah, yeah
راهی که ما ازش عبور می کنیم ، اره ، اره
Blame it on the city how I’m ballin’ (How I’m ballin’)
تقصیر شهره که من اینجوری رفتار می کنم (اینجوری رفتار می کنم)
Bl-blame it on the city how I’m ballin’ (How I’m ballin’)
تقصیر شهره که من اینجوری رفتار می کنم (اینجوری رفتار می کنم)

Blame it on the city how I’m ballin’ (How I’m ballin’)
تقصیر شهره که من اینجوری رفتار می کنم (اینجوری رفتار می کنم)
The way we run through, yeah, yeah
راهی که ما ازش عبور می کنیم ، اره ، اره
Blame it on the city how I’m ballin’ (How I’m ballin’)
تقصیر شهره که من اینجوری رفتار می کنم (اینجوری رفتار می کنم)
Bl-blame it on the city how I’m ballin’ (How I’m ballin’)
تقصیر شهره که من اینجوری رفتار می کنم (اینجوری رفتار می کنم)

Blame it on the city how I’m ballin’ (How I’m ballin’)
تقصیر شهره که من اینجوری رفتار می کنم (اینجوری رفتار می کنم)
When we run through, yeah, yeah
وقتی که ازش عبور میکنیم ، اره ، اره


menu