مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Photograph از Ed Sheeran

Loving can hurt, loving can hurt sometimes
دوست داشتن میتونه اذیت کنه، دوست داشتن میتونه اذیت کنه بعضی وقتها
But it’s the only thing that I know
ولی تنها چیزیه که من میدونم
When it gets hard, you know it can get hard sometimes
وقتی سخت میشه، میدونی که میتونه بعضی وقتها سخت بشه
It’s the only thing that makes us feel alive
تنها چیزی ه که به ما احساس زنده بودن میده
We keep this love in a photograph
ما این عشق رو توی عکس نگه میداریم

We made these memories for ourselves
ما این خاطرات رو برای خودمون ساختیم
Where our eyes are never closing
جایی که چشمهامون هیچ وقت بسته نمیشن
Our hearts were never broken
قلبهامون هیچ وقت شکسته نبودن
And time’s forever frozen, still
و زمان تا ابد ایستاده
So you can keep me
پس میتونی من رو نگه داری
Inside the pocket of your ripped jeans
توی جیب شلوار جین های پاره ات

دانلود آهنگ Ed Sheeran به نام Photograph

Holding me close until our eyes meet
منو نزدیک نگه داری تا چشمهامون بهم بیافته
You won’t ever be alone, wait for me to come home
تو هیچ وقت تنها نخواهی بود، منتظرم بمون تا به خونه برسم
Loving can heal, loving can mend your soul
عشق ورزیدن میتونه بهبود بده، عشق ورزیدن میتونه روحت رو ترمیم کنه
And it’s the only thing that I know
و این تنها چیزیه که میدونم
I swear it will get easier, remember that we’re never repeating ya
قسم میخورم راحتتر میشه، به یاد داشته باش که ما هیچوقت تکرار نمیشیم

And it’s the only thing to take with us when we die
و این تنها چیزی ه که وقتی میمیریم با خودمون میبریم
We keep this love in a photograph
ما این عشق رو توی عکس نگه میداریم
We made these memories for ourselves
ما این خاطرات رو برای خودمون ساختیم
Where our eyes are never closing
جایی که چشمهامون هیچ وقت بسته نمیشن
Our hearts were never broken
قلبهامون هیچ وقت شکسته نبودن
And time’s forever frozen, still
و زمان تا ابد ایستاده

دانلود آهنگ جدید Ed Sheeran

So you can keep me
پس میتونی منو نگه داری
Inside the pocket of your ripped jeans
توی جیب شلوار جین های پاره ات
Holding me close until our eyes meet
منو نزدیک نگه داری تا چشمهامون بهم بیافته
You won’t ever be alone
و تو هیچوقت تنها نخواهی بود
And if you hurt me
و اگه بهم آزار برسونی

Well that’s okay baby only words bleed
عیبی نداره عزیزم فقط کلمات خون خواهند ریخت
Inside these pages you just hold me
میون این صفحات تو فقط منو نگه میداری
And I won’t ever let you go
و من هیچوقت رهات نمیکنم
Wait for me to come home
منتظرم بمون تا به خونه برسم
You can fit me
میتونی منو جا بدی
Inside the necklace you bought when you were sixteen
توی گردنبندی که وقتی شونزده ساله بودی خریدی
Next to your heartbeat where I should be
کنار قلبت، جایی که باید باشم

Keep it deep within your soul
میون روحت نگهش دار
And if you hurt me
و اگه بهم صدمه بزنی
That’s okay baby, there’ll be worse things
عیبی نداره عزیزم،چیزهای بدتری خواهند بود
Inside these pages you just hold me
میون این صفحات منو نگه میداری
And I won’t ever let you go
و من هیچ وقت ترکت نمیکنم
When I’m away, I will remember how you kissed me
وقتی در سفرم، یادم میاد چطور منو بوسیدی
Under the lamppost back on Sixth street
زیر تیرچراغ برق خیابون ششم
Hearing you whisper through the phone
میشنومم که پشت تلفن زمزمه میکنی
Wait for me to come home
“منتظرم باش تا بیام خونه”

دانلود آهنگ جدید اد شیرن


menu