مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Paint It Black از Ciara

I see a red door and I want it painted black

یه در قرمز می بینم و دلم می خواهد سیاهش کنم

No colors anymore I want them to turn black

دیگه رنگ ها رو نمی خوام , می خوام همگی سیاه شوند

I see the girls walk by dressed in their summer clothes

دختر ها را می بینم قدم زنان با لباس های تابستانی شون

I have to turn my head until my darkness goes

باید سرم رو برگردونم تا چشمام سیاهی نرود

I see a line of cars and they’re all painted black

یک ردیف ماشین رو می بینم و همه گی سیاه شدند

With flowers and my love, both never to come back

ماشین ها با گل ها و عشق من , هیچ کدام هرگز برنمی گردند

I see people turn their heads and quickly look away

مردم رو می بینم که سرشون رو می چرخونند و سریع نگاهی می کنند

Like a newborn baby it just happens everyday

انگار مثل تولد یه کودک چیزی عادی و روزمره اتفاق افتاده است

I look inside myself and see my heart is black

به درون خودم نگاه می کنم و می بینم قلبم سیاه است

I see my red door and it has been painted black

در قرمز اتاقم رو می بینم که دیگه سیاه شده

Maybe then I’ll fade away and not have to face the facts

شاید بعدا دور بشم و لازم نباشه که با حقیقت روبرو بشم

It’s not easy facing up when your whole world is black

ساده نیست روبرو شدن , وقتی تمام دنیا سیاهه

No more will my green sea go turn a deeper blue

دریای سبز من دیگه در حال تبدیل شدن به آبی عمیق تیره ست

دانلود آهنگ Ciara به نام Paint It Black

I could not forsee this thing happening to you

نمی تونم تصور کنم که این برای تو هم اتفاق بیفته

If I look hard enough into the setting sun

اگه من محکم به غروب آفتاب خیره بشم

My love will laugh with me before the morning comes

عشقم قبل از صبح شدن , با من می خنده

I see a red door and I want it painted black

یه در قرمز می بینم و دلم می خواهد سیاهش کنم

No colors anymore I want them to turn black

دیگه رنگ ها رو نمی خوام , می خوام همگی سیاه بشن

I see the girls walk by dressed in their summer clothes

دختر ها را می بینم قدم زنان با لباس های تابستانی شون

I have to turn my head until my darkness goes

باید سرم رو برگردونم تا چشمام سیاهی نرود

Hmm, hmm, hmm

ههه، ههه، ههه

I wanna see it painted black, painted black

می خوام سیاه شده ببینمش, سیاه شده

Black as night, black as coal

به سیاهی شب , به سیاهی زغال

I wanna see the sun, blotted out from the sky

می خوام خورشید رو از آسمون محو شده ببینم

I wanna see it painted, painted, painted, painted black

می خوام سیاه ببینمش , سیاه , سیاه

Yeah

بله


menu