مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Only Wanna Be With You از Post Malone

You and me, we come from different worlds
من و تو از دو دنیای مختلف میایم
You like to laugh at me when I look at other girls
تو دوست داری بهم بخندی وقتی به دیگران نگاه می کنم
Sometimes you’re crazy and you wonder why
گاهی اوقات دیونه ای و تعجب می کنی که چرا
I’m such a baby ’cause the Cowboys make me cry
من بهونه گیرم ، چون گاوچرونها باعث میشن گریه کنم

But there’s nothin’ I can do
کاری وجود نداره که من بتونم انجام بدم
I’ve been lookin’ for a girl like you
من دنبال دختری مثل توام
You look at me, you got nothin’ left to say
تو به من نگاه می کنی ، چیزی برای گفتن نمونده
I’m gonna pout at you until I get my way
من میخوام غر بزنم تا چیزی که می خوامو بدست بیارم

I won’t dance and you won’t sing
من نمی رقصم و تو نمی خونی
I just wanna love you but you wanna wear my ring
من فقط می خوهم تو رو دوست داشته باشم اما تو می خوای انگشتر من رو بپوشی
But there’s nothin’ I can do
کاری وجود نداره که من بتونم انجام بدم
I only wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم

You can call me your fool
تو می تونی منو احمق صدا کنی
I only wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم
Put on a little Dylan sittin’ on a fence
دیلن رو روی یک حصار بشون
I say that line is great, you asked me what it meant by
من می گم اون جمله عالیه ، تو از من پرسیدی منظورت چیه

Said I shot a man named Gray, took his wife to Italy
گفتم من گری رو کشتم ، همسرش رو به ایتالیا بردم
Shе inherited a million bucks and when shе died, it came to me
اون یک میلیون دلار به ارث برد و وقتی مرد ، به من رسید
I can’t help it if I’m lucky
خوش شانسم و نمی تونم کاری کنمش
I only wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم

دانلود آهنگ Post Malone به نام Only Wanna Be With You

 

Ain’t Bobby so cool
بابی باحال نیست
I only wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم
Yeah I’m tangled up in blue
اره من گره خوردم
I only wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم

You can call me your fool
می تونی منو احمق صدا کنی
I only wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم
Sometimes I wonder if it will ever end
گاهی اوقات فکر می کنم که آیا هرگز پایان می یابد؟
You get so mad at me when I go out with my friends
وقتی با دوستام بیرون می رم خیلی از من عصبانی می شی

Sometimes you’re crazy and you wonder why
گاهی اوقات تو دیونه ای و تعجب می کنی چرا
I’m such a baby, yeah, the Cowboys make me cry
من بهونه گیرم ، چون گاوچرونها باعث میشن گریه کنم
But there’s nothin’ I can do
کاری وجود نداره که من بتونم انجام بدم
I only wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم

You can call me your fool
می تونی منو احمق صدا کنی
I only wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم
Yeah, I’m tangled up in blue
اره من گره خوردم
I only wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم

I only wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم
I only wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم


menu