مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ One Drink Away

You see how I pull up to the party
می بینی که چطوری مهمونی میگیرم
Came in with an attitude, I’m bossy
اخلاق خاص خودمو دارم ، مثل رئیس ها رفتار می کنم
I know that I’m keeping your attention
می دونم که توجه همه رو جلب می کنم
But I ain’t tryna hook up with nobody
اما من سعی ندارم با کسی بپرم

I took nine shots, I like the way they hit me
من خوش میگذرونم ، لذتشو می برم
I’m in this club and everybody tipsy, yeah
من تو این کلاب هستم و همه سرحال اند ، آره
I was gonna take it nice and steady
من می خواستم خوب رفتار کنم
But now I feel like getting kinda messy
اما فکر می کنم که دیگه کار از کار گذشته

I, I’m
من
One drink away from saying what’s on my mind
یک نوشیدنی مونده تا همه حرفای تو ذهنمو بگم
Only just a drink away from
فقط یک نوشیدنی
Please don’t touch me, just keep off me
لطفا به من دست نزنید ، فقط از من دور شید

Dont go asking for no favours
از من درخواستی نداشته باشید
I’ve been nice for long enough but
من به اندازه کافی خوش رفتار بودم
Now I’m on my worst behaviour
حالا من بدترین رفتار خودم رو نشون میدم
I’m
من

Only just a drink away from
یک نوشیدنی مونده تا
I’m
من
Only just a drink away from
یک نوشیدنی مونده تا
I cannot be bothered to be friendly
من نمی تونم دوستانه رفتار کنم

دانلود آهنگ Cher Lloyd به نام One Drink Away

And why’d you keep calling me your baby
چرا مدام من را عزیزم صدا می کنی
You ain’t doing nothing to impress me
تو کاری نکردی که من جذبت بشم
So now is not the time for you test me
الان وقت این نیست که تو بری رو اعصابم
I took nine shots, I like the way they hit me
من خوش میگذرونم ، لذتشو می برم

I’m in this club and everybody tipsy, yeah
من تو این کلاب هستم و همه سرحال اند ، آره
I was gonna take it nice and steady (yeah)
من می خواستم خوب رفتار کنم (اره)
But now I feel like getting kinda messy
اما فکر می کنم که دیگه کار از کار گذشته
I, I’m
من ، من

One drink away from saying what’s on my mind
یک نوشیدنی مونده تا همه حرفای تو ذهنمو بگم
Only just a drink away from
فقط یک نوشیدنی مونده تا
Please don’t touch me, just keep off me
لطفا به من دست نزنید ، فقط از من دور شید
Don’t go asking for no favours
از من درخواستی نداشته باشید

I’ve been nice for long enough but
من به اندازه کافی خوش رفتار بودم
Now I’m on my worst behaviour
حالا من بدترین رفتار خودم رو نشون میدم
Please don’t touch me, just keep off me
لطفا به من دست نزنید ، فقط از من دور شید
Dont go asking for no favours
از من درخواستی نداشته باشید

I’ve been nice for long enough but
من به اندازه کافی خوش رفتار بودم
Now I’m on my worst behaviour
حالا من بدترین رفتار خودم رو نشون میدم
I’m
من
Only just a drink away from
فقط یک نوشیدنی مونده تا

I’m
من
If you ask me, I’m gonna tell ya, tell ya
اگر از من بپرسی ، من بهت می گم ، بهت میگم
I’m not afraid of causing drama, drama
من از هیاهو درست کردن ترسی ندارم ، از هیاهو نمی ترسم
And I’ve already blocked your number
و من قبلا شمارتو مسدود کردم

So you can find another sucker, sucker
پس می توانی بری یکی دیگرو پیدا کنی ، یکی دیگرو پیدا کنی
I’m
من
Only just a drink away from
فقط یک نوشیدنی مونده تا
I’m
من

Only just a drink away from
فقط یک نوشیدنی مونده تا
Please don’t touch me, just keep off me
لطفا به من دست نزنید ، فقط از من دور شید
Don’t go asking for no favours
از من درخواستی نداشته باشید
I’m
من

Only just a drink away from
فقط یک نوشیدنی مونده تا


menu