مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Nick Jonas

At the gate
در دروازه
I’m coming inside, I know that it’s late
دارم میام داخل ، می دونم که دیره
But I’m here, ’cause your body my motivation
اما من اینجام، چون تو انگیزه من هستی
Let’s skip the talk
بیا صحبت نکنیم

What if we found a way to get lost without fear?
اگه راهی پیدا کنیم که بدون ترس گم شیم؟
Leave it all behind, we’re escaping
همه چیز رو رها کن ، ما فرار می کنیم
If you told me that my faith was on your fingertips
اگر به من بگی که سرنوشت من در نوک انگشتات است
Then I wouldn’t believe it
باور نمی کنم

I wouldn’t believe it, yeah
باور نمی کنم ، بله
Every kiss with you, it’s like your prayer falls from my lips
هر لحظه با تو ، مثل اینه که دعای تو از لبان من می افته
Now I’m a believer
حالا من باور دارم
Yeah, I’m a believer (Oh)
بله ، من باور دارم (آه)

This is Heaven
این بهشت است
And I don’t know how this could get much bettеr (Yeah)
و من نمی دونم که چگونه این می تونه بهتر بشه (بله)
Than you and me, herе right now
من و تو ، حالا و در این لحظه
This is Heaven
این بهشت است

And every time I touch you, it gets better
و هر لحظه که با تو هستم بهتر میشه
I’m on my knees, I can’t stop now
من روی زانو هستم ، الان نمی تونم متوقف بشم
This is Heaven (This is Heaven, yeah, this is Heaven)
این بهشت است (این بهشت است ، بله ، این بهشت است)
This is Heaven (This is Heaven, oh, this is Heaven)
این بهشت است (این بهشت است ، آه ، این بهشت است)

دانلود آهنگ Nick Jonas به نام This Is Heaven

 

This is…
این هست…
Sunrise
طلوع خورشید
Another long night lost in your eyes
شب طولانی دیگه ای که تو چشمانت گم شده
So don’t blink
پس پلک نزن

You’re the center of my attention, yeah
تو مرکز توجه منی ، آره
I know, nothing is perfect, but this is close
من می دونم ، هیچ چیز کامل نیست ، اما این نزدیکه
So don’t go, keep it comin’ in my direction
پس نرو ، بیا پیش من
If you told me that my fate was on your fingertips
اگر به من بگی که سرنوشت من در نوک انگشتات است

Then, I wouldn’t believe it (I wouldn’t believe it)
باور نمی کنم (من باور نمی کنم)
I wouldn’t believe it (I wouldn’t believe it)
من باور نمی کنم (باور نمی کنم)
Every kiss with you, it’s like a prayer falls from my lips
هر لحظه با تو ، مثل اینه که دعای تو از لبان من می افته
Now I’m a believer (I’m a believer)
حالا من باور دارم

Yeah, I’m a believer (Oh)
بله ، من باوردارم (آه)
This is Heaven
این بهشت است
And I don’t know how this could get much better (Yeah)
و من نمی دونم که چگونه این می تونه بهتر بشه (بله)
Than you and me, here right now
من و تو ، حالا و در این لحظه

This is Heaven
این بهشت است
And every time I touch you, it gets better (Keeps getting better)
و هر لحظه که با تو هستم بهتر میشه (بهتر میشه)
I’m on my knees, I can’t stop now
من روی زانو هستم ، الان نمی تونم متوقف بشم
This is Heaven (This is Heaven, yeah, this is Heaven)
این بهشت است (این بهشت است ، بله ، این بهشت است)

This is Heaven (This is Heaven, oh, this is Heaven)
این بهشت است (این بهشت است ، آه ، این بهشت است)
(I’m on my knees, I can’t stop now)
(من روی زانو هستم ، الان نمی تونم متوقف بشم)
This is heaven
این بهشت است
(Oh, whoa)
(اوه، واووو)

I’m a believer, oh
من ایمان دارم ، اه
(This is) This is Heaven
(این) این بهشت است
And I don’t know how this could get much better (Yeah)
و من نمی دونم که چگونه این می تونه بهتر بشه (بله)
Than you and me, here right now
من و تو ، حالا و در این لحظه

This is Heaven
این بهشت است
And every time I touch you, it gets better (Keeps getting better)
و هر لحظه که با تو هستم بهتر میشه (بهتر میشه)
I’m on my knees, I can’t stop now
من روی زانو هستم ، الان نمی تونم متوقف بشم
This is Heaven (This is Heaven, yeah, this is Heaven)
این بهشت است (این بهشت است ، بله ، این بهشت است)

This is Heaven (This is Heaven, oh, this is Heaven)
این بهشت است (این بهشت است ، آه ، این بهشت است)
(I’m on my knees, I can’t stop now)
(من روی زانو هستم ، الان نمی تونم متوقف بشم)
This is Heaven (This is Heaven, this is Heaven)
این بهشت است (این بهشت است ، بله ، این بهشت است)
Heaven, hey (This is Heaven, this is Heaven)
بهشت ، هی (این بهشت است ، این بهشت است)

This is Heaven
این بهشت است

Houston, think we got some problems
هوستون ، فکر کنم با مشکلاتی روبرو شدیم
Find somebody who can solve ’em
کسی رو پیدا کنید که بتونه اونارو حل کنه
I feel like a spaceman
احساس می کنم فضانورد هستم
I feel like a spaceman
احساس می کنم فضانورد هستم

TV tells me what to think
تلویزیون به من میگه چجوری فکر کنم
Bad news, maybe I should drink
خبر بد ، شاید باید بنوشم
‘Cause I feel like a spaceman
چون احساس می کنم فضانورد هستم
I feel like a spaceman
احساس می کنم فضانورد هستم

They say it’s a phase, it’ll change if we vote
اونا میگن این یه فازه ، اگر رأی بدیم تغییر می کنه
And I pray that it will, but I know that it won’t
من دعا می کنم که اینطوری باشه ، اما می دونم که نمیشه
I’m a spaceman
منف ضانورد هستم
Yeah, I’m a spaceman
بله ، من یک فضانورد هستم

And the numbers are high but we keep goin’ down
به نظر موقعیت خوب نمیاد اما ما پایین می ریم
‘Cause we ain’t supposed to live with nobody around
چون قرار نیست با کسی زندگی کنیم
I’m a spaceman
من فضانورد هستم
Yeah, I’m a spaceman
بله ، من یک فضانورد هستم

And I’m talking to you
و من با شما صحبت می کنم
But it never feels like it comes through
اما هرگز احساس نمی شه که از راه می رسه
Out on my own, I’m a spacеman
منم و خودم، من یک فضانورد هستم
Yeah, yeah, I’m a spaceman
آره ، آره ، من فضانورد هستم

دانلود آهنگ Nick Jonas به نام Spaceman

 

From thе dark side of the moon
از سمت تاریک ماه
I know that it’s sad but it’s true
می دونم که غم انگیزه اما واقعیت داره
I’m tryna get home, I’m a spaceman
من سعی می کنم به خانه برم ، من یک فضانورد هستم
Yeah, yeah, I’m a spaceman
آره ، آره ، من فضانورد هستم

Out on my own
به تنهایی
Mask off minute I get home
دقیقه ای که به خونه برسم ماسک رو برمیدارم
All safe now that I’m alone
الان که تنهام ، همه جا امنه
Almost like a spaceman
تقریباً مثل فضانورد

I feel like a spaceman
احساس می کنم فضانورد هستم
Keep on thinking that we’re close
به این فکر کنید که ما نزدیک هستیم
No drugs still an overdose
هنوز هیچ دارویی بیش از حد مصرف نمی کنید
I’m in outer space, man
من در فضا هستم ، مرد

I feel like a spaceman
احساس می کنم فضانورد هستم
And I’m talking to you
و من با شما صحبت می کنم
But it never feels like it comes through
اما هرگز احساس نمی شه که از راه می رسه
Out on my own, I’m a spaceman
خودم می رم ، من یک فضانورد هستم

Yeah, yeah, I’m a spaceman
آره ، آره ، منف ضانورد هستم
From the dark side of the moon
از سمت تاریک ماه
I know that it’s sad but it’s true
من می دونم که غم انگیزه اما واقعیت داره
I’m tryna get home, I’m a spaceman
من سعی می کنم به خانه برم ، من یک فضانورد هستم

Yeah, yeah, I’m a spaceman
آره ، آره ، من فضانورد هستم
Out on my own
به تنهایی
Hard times make you love the view
سختی ها باعث میشه که قدر لحظات را بدونیم
Right now think I’m getting through
الان فکر کن که دارم میرسم

Only way that I can
تنها راهی که می تونم
But I feel like a spaceman
اما احساس می کنم فضانورد هستم
And I’m talking to you
من با شما صحبت می کنم
But it never feels like it comes through
اما هرگز احساس نمی شه که از راه می رسه

Out on my own, I’m a spaceman
خودم می رم ، من یک فضانورد هستم
Yeah, yeah, I’m a spaceman
آره ، آره ، من فضانورد هستم
From the dark side of the moon
از سمت تاریک ماه
I know that it’s sad but it’s true
من می دونم که غم انگیزه اما واقعیت داره

I’m tryna get home, I’m a spaceman
من سعی می کنم به خانه برم ، من یک فضانورد هستم
Yeah, yeah, I’m a spaceman
آره ، آره ، من فضانورد هستم
Out on my own
به تنهایی
Don’t wanna be alone
نمی خوام تنها باشم

Don’t wanna be
نمی خوام باشم
Don’t wanna be out on my own
نمی خوام تنهایی برم بیرون
Don’t wanna be alone
نمی خوام تنها باشم
Don’t wanna be
نمی خوام باشم

Don’t wanna be out on my own
نمی خوام تنهایی برم بیرون
Spaceman
فضانورد
(Ooh, ooh, I’m a spaceman)
(اوه ، اوه ، من فضانورد هستم)


menu