مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ My Heart Goes Bum Bum Bum از Flatsound

You said take the violin that you hang on your wall
گفتی ویولونی رو که به دیوارت آویزون می کنی بردار
Stick it under your bed before it crumbles and falls
قبل از اینکه خرد شود و آن را زیر تخت خود جا کن
Just don’t open your eyes before counting to ten
فقط قبل از باز کردن چشمانت تا ده بشمار
I can hardly remember, just the smell of your hands
به سختی به یاد می آورمت ، حتی بوی دستانت را

As they danced on my body, running over my pores
همانطور که آنها می رقصیدند ، از من دوری می کردند
With the force of steering wheel crushing my bones
با تمام نیرو استخوانهایم را خرد می کند
I said you smell like the devil but you feel like the lord
من گفتم شما بوی شیطان می دهید اما خود را به عنوان خدا جا میزنید
And when i think of perfection you know i’m thinking of your
و وقتی به کمال فکر می کنم می دانید که به فکر خودم هستم

Voice when you tell me you don’t call him your baby
صداهایی که وقتی به من می گویی او را کودک خود نمی دانم
Because that was the name that you rightfully gave me
چون این اسمی بود که تو به من دادی
And it’s foolish to share with someone else
و احمقانه است که با دیگران به اشتراک بگذاری
And my heart goes
و قلبم می رود

Bum bum bum bum bum
بام بام بام بام بام
Bum bum bum bum bum
بام بام بام بام بام
But you admit that you’re lonely, you’re as cold as a statue
اما اعتراف می کنی که تنها هستی ،مانند یک مجسمه سرد
Pleading ‘fuck me’ on the marble that was used to create you
التماس میکنم من را روی همین سنگ های مرمر بکش

I can’t stand that you’re talking when you shouldn’t be living
من نمی توانم تحمل کنم، وقتی که نباید زنده باشی داری صحبت میکنی
I didn’t dodge all your bullets i just denied that they hit me
من از تمام گلوله های تو فرار نکردم فقط انکار کردم که به من برخورد کرده اند
So when my body is bleeding i won’t admit that this hurts
بنابراین وقتی از بدنم خونین می شود ، اعتراف نمی کنم که صدمه دیده ام
Because admitting isn’t fixing so then what is it worth
چون اعتراف کردن کاری را درست نمی کند پس چه ارزشی دارد

دانلود آهنگ Flatsound به نام My Heart Goes Bum Bum Bum

So to say you’re unhappy is like saying you’re sorry
بنابراین اگه بگی ناراضی هستی مثل این است که بگی متاسف ای
Its nothing that i care to hear
چیزی نیست که من به شنیدن آن اهمیت بدهم
Bum bum bum bum bum
بام بام بام بام بام
Bum bum bum bum bum
بام بام بام بام بام

Bum bum bum bum bum
بام بام بام بام بام
Bum bum bum bum bum
بام بام بام بام بام
So, now the tears in your jeans are the holes in your armor
بنابراین ، اشک های روی شلوار جین تو، سوراخ های روی زره ات هستند
You’re the thoughts that i feared, you’re the mountain i’ve conquered
تو افکاری هستی که از آنها می ترسیدم ، تو کوهی هستی که آن را فتح کردم

If i told you i loved you would you reach out and touch me
اگر به تو بگویم دوستت دارم می توانی بگویی که تو نیز همچین حسی به من داری
You taste like the ocean and your body’s disgusting
تو مانند اقیانوس ای و بوی منزجر کننده ای میدی
The only reason you breathe is to sleep through the night
تنها دلیل تنفس کشیدنت خوابیدن در طول شب است
The only reason you speak is to tell me i’m fine
تنها دلیل صحبت کردنت این است که به من بگویی حالم خوب است

The only reason you breathe is to sleep through the night
تنها دلیل تنفس کشیدنت خوابیدن در طول شب است
The only reason you speak is to state that you’re mine
تنها دلیل صحبت کردنت این است که به من بگویی پیشم می مانی
And my heart goes bum bum bum bum bum
و قلب من می رود بام بام بام بام بام
Bum bum bum bum bum
بام بام بام بام بام

Bum bum bum bum bum
بام بام بام بام بام
Bum bum bum bum bum
بام بام بام بام بام
Bumbum bum bum bum
بام بام بام بام بام
Bum bum bum bum bum
بام بام بام بام بام

Bum bum bum bum bum
بام بام بام بام بام
Bum bum bum bum bum
بام بام بام بام بام


menu