مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Monsters

Why do all the monsters come out at night?
چرا همه هیولاها شب بیرون می آیند؟
Why do we sleep where we want to hide?
چرا در جایی که می خواهیم پنهان شویم می خوابیم؟
Why do I run back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا من به تو فرار می کنم ، مثل این که بدم نمیاد اگه زندگی من رو خراب کنی؟
Another day, another headache in this hangover hotel
یک روز دیگر ، سردرد دیگری در این هتل خماری

Gettin’ used to the rhythm, yeah, I know this beat too well
به ریتم عادت کرده ام ، بله ، من این ضرب آهنگ را خیلی خوب می دانم
Tunnel visions got me feeling like you’re the only one I see
چشم اندازها به من این حس را می دهد که تو تنها کسی هستی که می بینم
But I know what’s missing when I’m swimming
اما من می دانم وقتی شنا می کنم چه چیزی از دست رفته است
In my lonely luxury
در لوکس تنهایی من

I’m wondering, why do all the monsters come out at night?
من تعجب می کنم ، چرا همه هیولاها شب بیرون می آیند؟
Why do we sleep where we want to hide?
چرا در جایی که می خواهیم پنهان شویم می خوابیم؟
Why do I run back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا من به تو فرار می کنم ، مثل این که بدم نمیاد اگه زندگی من رو خراب کنی؟
Why am I a sucker for all your lies?
چرا من جذب تمام دروغهای تو میشم؟

Strung out like laundry on every line
مانند لباس های شسته شده روی هر خط
Why do I come back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا من به سمت تو می آیم ، مثل این که بدم نمیاد اگه زندگی من رو خراب کنی؟
I’m addicted to the way you hurt, the way you contradict me
من به روشی که تو صدمه می زنی ، به روشی که با من تناقض داری معتاد شده ام
I swear everything look worse at night, I think I’m overthinking
قسم می خورم همه چیز شب بدتر به نظر می رسد ، فکر می کنم بیش از حد فکر می کنم

I don’t care who I might hurt along the way, I’m f*ckin’ sinking
من اهمیتی نمی دهم که ممکن است در طول مسیر صدمه ببینم ، دارم غرق می شوم
Into every word, I don’t care if you’re lyin’ when I’m drinking
در هر کلمه ای ، برام مهم نیست که دروغ میگی وقتی که من می نوشم
So, tell me pretty lies, look me in my face
بنابراین ، به من دروغ های زیبا بگو، به صورت من نگاه کن
Tell me that you love me, even if it’s fake
به من بگو که من را دوست داری، حتی اگر ساختگی باشد

دانلود آهنگ All Time Low ft. Blackbear به نام Monsters

You can lead me on and leave these questions in my sheets
می تونی من را به خودت جذب کنی و تمام این سوالات را برای من بگذاری
I’m under it, I made my bed and I’m still wonderin’
من زیر آن هستم ، تختخوابم را مرتب کردم و هنوز هم تعجب می کنم
I’m wondering, why do all the monsters come out at night?
من تعجب می کنم ، چرا همه هیولاها شب بیرون می آیند؟
Why do we sleep where we want to hide?
چرا در جایی که می خواهیم پنهان شویم می خوابیم؟

Why do I run back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا من به تو فرار می کنم ، مثل این که بدم نمیاد اگه زندگی من رو خراب کنی؟
Why am I a sucker for all your lies?
چرا من جذب تمام دروغهای تو میشم؟
Strung out like laundry on every line
مانند لباس های شسته شده روی هر خط
Why do I come back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا من به تو برمیگردم ، مثل این که بدم نمیاد اگه زندگی من رو خراب کنی؟

Thinkin’ about you, you’re in my head
به تو فکر میکنم، تو در ذهن من هستی
Even without you, I still feel dead
حتی بدون تو ، من هنوز احساس مرگ می کنم
Why do I run back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا من به تو فرار می کنم ، مثل این که بدم نمیاد اگه زندگی من رو خراب کنی؟
Dead, thinking about you, you’re in my head
مرده، به تو فکر می کنم، تو در سر من هستی

Even without you, I still feel dead
حتی بدون تو ، من هنوز احساس مرگ می کنم
Why do I run back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا من به تو فرار می کنم ، مثل این که بدم نمیاد اگه زندگی من رو خراب کنی؟
I’m wondering why do all the monsters come out at night?
من تعجب می کنم که چرا همه هیولاها شب بیرون می آیند؟
Why do we sleep where we want to hide? (Hide)
چرا در جایی که می خواهیم پنهان شویم می خوابیم؟

Why do I run back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا من به تو فرار می کنم ، مثل این که بدم نمیاد اگه زندگی من رو خراب کنی؟
Why am I a sucker for all your lies?
چرا من جذب تمام دروغهای تو میشم؟
Strung out like laundry on every line
مانند لباس های شسته شده روی هر خط
Why do I come back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life? (F*ck up my life)
چرا من به تو برمیگردم، مثل این که بدم نمیاد اگه زندگی من رو خراب کنی؟
Like I don’t mind if you f*ck up my life
مثل این که بدم نمیاد اگه زندگی من رو خراب کنی


menu