مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Let Me Reintroduce Myself از Gwen Stefani

The simple recipe to get the best of me
راحت ترین راه برای شناخت من
Homegrown ingredients, that’s what made you mess with me
مواد اولیه خونگی، همین ها باعث شد که ما به مشکل بخوریم
In the first place (place), ’cause you know I’m like organic
اول از همه (همه) ، میدونی که من اورگانیک هستم
And it tastes great (great), I already gave you bananas (woo)
و طعمش عالیه (عالی) ، من قبلا بهت موز دادم (وو)

Go ahead and help yourself, me again in your ear
راحت باش و کار خودرت رو بکن ، من دوباره تو ذهنت
Binge on my music for days ’cause I’ve been here for years
آهنگمو برای روزها پخش کن چون خیلی وقته که من اینجام
Not a comeback (oh), I’m recycling me
این بازگشت نیست (آه) ، من دارم خودمو بازیافت میکنم
It’s not a comeback (oh), you feel that new energy
این بازگشت نیست (آه) ، انرژی جدید رو حس می کنی

Na, na-na, na-na
نا، نا-نا، نا-نا
Got a smile on my face, go ahead and pass it on
لبخندی به لبم آمد ، بیا و منتقلش کن
Na, na-na, na-na
نا، نا-نا، نا-نا
It’s free with a coupon, coupon
با کوپن رایگانه ، با کوپن

Let me re-, let me reintroduce myself
بذارید دوباره ، بذارید دوباره خودمو معرفی کنم
Case you forgot, no, I’m not records on your shelf
فراموشم کردید ، نه ، من تو قفسه هاتون خاک نمی خورم
I’m still the original-riginal old me, yeah
من هنوز خود اوریجینالم هستم، آره
Original-riginal old me
خود اوریجینال من

So let me re-, let me reintroduce myself, yeah
بذارید دوباره ، بذارید دوباره خودمو معرفی کنم
Original-riginal-riginal
اوریجینال – اوریجینال – اوریجینال
Yeah
آره
Ooh, twenty-twenty-twenty-twenty-twenty vision
اوه ، دید بیست و بیست و بیست و بیست و بیست

دانلود آهنگ Gwen Stefani به نام Let Me Reintroduce Myself

 

That’s a hundred, but I’m not that good at long division
صد میشه ، اما حساب ریاضی من خوب نیست
Get focused, put your glasses on
تمرکز کنید ، عینک خود را بریزید
See in color like new crayons
رنگی مثل جعبه مدادرنگی ببینید
I feel good, I feel great, I feel alright, alright, oh
احساس خوبی دارم ، احساس خوبی دارم ، حالم خوبه، اوه

Na, na-na, na-na
نا، نا-نا، نا-نا
Got a smile on my face, go ahead and pass it on
لبخندی به لبم آمد ، بیا و منتقلش کن
Na, na-na, na-na
نا، نا-نا، نا-نا
It’s free with a coupon, coupon
با کوپن رایگانه ، با کوپن

Let me re-, let me reintroduce myself
بذارید دوباره ، بذارید دوباره خودمو معرفی کنم
Case you forgot, no, I’m not records on your shelf
فراموشم کردید ، نه ، من تو قفسه هاتون خاک نمی خورم
I’m still the original-riginal old me, yeah
من هنوز خود اوریجینالم هستم، آره
Original-riginal old me
خود اوریجینال من

So let me re-, let me reintroduce myself, yeah
بذارید دوباره ، بذارید دوباره خودمو معرفی کنم
I’m still the original me, yeah
من هنوز خود اوریجینالم هستم، آره
I’m still, I’m still
من هنوزم ، هنوزم
I’m still the original me, yeah
من هنوز خود اوریجینالم هستم، آره

I’m still, I’m still
من هنوزم ، هنوزم
The simple recipe to get the best of me
راحت ترین راه برای شناخت من
Homegrown ingredients, that’s what made you mess with me
مواد اولیه خونگی، همین ها باعث شد که ما به مشکل بخوریم
So let me re-, let me reintroduce myself
بذارید دوباره ، بذارید دوباره خودمو معرفی کنم

Case you forgot, no, I’m not records on your shelf
فراموشم کردید ، نه ، من تو قفسه هاتون خاک نمی خورم
I’m still the original-riginal old me, yeah
من هنوز خود اوریجینالم هستم، آره
Original-riginal old me
خود اوریجینال من
So let me re-, let me reintroduce myself, yeah
بذارید دوباره ، بذارید دوباره خودمو معرفی کنم

I’m still the original me, yeah (hey)
من هنوز خود اوریجینالم هستم، آره (هی)
I’m still, I’m still
من هنوزم ، هنوزم
So let me re-, let me reintroduce myself, yeah
بذارید دوباره ، بذارید دوباره خودمو معرفی کنم


menu