مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Jennifer Lopez

If you love me
اگر منو دوست داری
Say it in the morning
صبح بگو
Not just in the evening
نه فقط عصرها
Only when you want my body
فقط وقتی که منو می خوای

Want my body
بهم نیاز داری
Sweet little white lies
دروغ های سفید کوچیک و شیرین
Your sweet little white lies
دروغ های سفید کوچیک و شیرین تو
Leave a bad taste in my mouth
مزه بدی در دهنم

Your taste in my mouth (Come on)
بوی بد تو (اهههه)
Queen in the night time
ملکه در شب
Black dress with white wine
لباس مشکی با شراب سفید
Mess it up, watch it fall down
بهم بریزش ، خراب شدنش رو ببین

When you watch it fall down
وقتی که میوفته روی زمین
You tell I’m a real one, I’m the right one
بهم میگی تو نیمه گم شدمی، فقط تورو می خوام
But only when you’re on one
اما فقط وقتی که بهم نیاز داری، نیاز داری
You tell me that you need me, wanna see me
بهم میگی بهم نیاز داری، باید منو ببینی

But only when you want some, want some
اما فقط وقتی که بهم نیاز داری، نیاز داری
Yeah, if you love mе
اره ، اگه منو دوست داری
Say it in the morning
صبح بگو
Not just in the evеning
نه فقط در عصرها

دانلود آهنگ Jennifer Lopez به نام In The Morning

 

Only when you want my body
فقط وقتی که منو می خوای
Want my body
بهم نیاز داری
Baby, love me like you mean it
عزیزم ، وقتی میگی عاشقمی از ته دل بگو
Not just in the evening
نه فقط عصر

Only when you want my body
فقط وقتی که منو می خوای
Want my body
بهم نیاز داری
Na na na, na na na, ey
نا نا نا، نا نا نا، ای
Na na na, na na na, ey
نا نا نا، نا نا نا، ای

Hands cover my neck (Uh)
دستهات گردنم را می پوشانند
Hold tight ’cause you’re obsessed
محکم نگه دار چون وابسته منی
Come get it in when you’re out
بیا پیشم
Get it in when you’re out
بیا پیشم وقتی که میری بیرون

Go down in the dim light
در فضای رمانتیک
You love it ’cause it’s so tight
دوستم داری چون دوستت دارم
So you better lock it down
پس بهتره از دستم ندی
You know you better lock it down
می دونی که بهتره از دستم ندی

You tell I’m a real one
بهم میگی من خودشم
I’m the right one
نیمه گمشدت
But only when you’re on one
اما فقط وقتی که بهم نیاز داری
You tell me that you need me, wanna see me
تو به من میگی که بهم احتیاج داری ، می خوای منو ببینی

But only when you want some, want some
اما فقط وقتی که بهم نیاز داری، نیاز داری
Yeah, if you love me
آره ، اگه دوستم داری
Say it in the morning
صبح بگو
Not just in the evening
نه فقط عصر

Only when you want my body
فقط وقتی که منو می خوای
Want my body
بهم نیاز داری
Baby, love me like you mean it
عزیزم ، از ته دل عاشقم باش
Not just in the evening
نه فقط عصر

Only when you want my body
فقط وقتی که منو می خوای
Want my body
بهم نیاز داری
Na na na, na na na, ey
نا نا نا، نا نا نا، ای
Na na na, na na na, ey
نا نا نا، نا نا نا، ای

Na na na, na na na, ey
نا نا نا، نا نا نا، ای
Only when you want my body
فقط وقتی که منو می خوای
Want my body
بهم نیاز داری
Na na na, na na na, ey (Ooh)
نا نا نا، نا نا نا، ای (اوه)

Na na na, na na na, ey (Na na na)
نا نا نا، نا نا نا، ای (نا نا نا)
Na na na, na na na, ey
نا نا نا، نا نا نا، ای
Only when you want my body
فقط وقتی که منو می خوای
Want my body
بهم نیاز داری

Sweet little white lies
دروغ های سفید کوچک و شیرین
Your sweet little white lies
دروغ های سفید کوچک و شیرین تو
Leave a bad taste in my mouth
بوی بد تو (اهههه)
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, yeah
اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه ، آره

If you love me (If you love me)
اگه عاشقمی (اگه عاشقمی)
Say it in the morning (Say it in the)
صبح بگو (در صبحبگو )
Not just in the evening (Ooh)
نه فقط در شب (اوه)
Only when you want my body
فقط وقتی که منو می خوای

Want my body
بهم نیاز داری
Baby, love me like you mean it (Like you mean it)
عزیزم ، از ته دل دوستم داشته باش
Not just in the evening
نه فقط عصر
Only when you want my body
فقط وقتی که منو می خوای

Want my body, yeah
بهم نیاز داری ، اره


menu