مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Hurricane از Thirty Seconds to Mars

No matter how many times that you told me
مهم نیست چند بار بهم گفتی
You wanted to leave
که می خوای بری
No matter how many breaths that you took
مهم نیست که چقدر نفس کشیدی

You still couldn’t breathe
هنوز نمی تونی نفس بکشی
No matter how many nights that you’d lie wide awake
مهم نیست چند شب در حالی که کاملا بیدار

To the sound of the poison rain
با صدای بارون مسموم دراز می کشی
Where did you go? Where did you go?
کجا رفتی؟ کجا رفتی؟

Where did you go?
کجا رفتی؟
As the days go by, the night’s on fire…
همینطور که روزا می گذره، شبا پر تنشه

دانلود آهنگ Thirty Seconds to Mars به نام Hurricane

Tell me, would you kill to save a life?
بهم بگو، برای نجات یه زندگی می کشی؟
Tell me, would you kill to prove you’re right?
بهم بگو، برای اینکه ثابت کنی حق با تو هست می کشی؟

Crash, crash, burn, let it all burn
سقوط، سقوط، سوختن، بزار همش بسوزه
This hurricane’s chasing us all underground
این طوفان تا زیر زمین دنبالمون میاد

No matter how many deaths that I die
مهم نیست چنتا مرگ هست که من توش می میرم
I will never forget
هرگز فراموش نخواهم کرد

No matter how many lives I live
مهم نیست چنتا زندگی هست که من زندگی می کنم
I will never regret
هرگز پشیمان نخواهم بود

دانلود آهنگ جدید Thirty Seconds to Mars

There is a fire inside of this heart
درون این قلب آتشی برپاست
And a riot about to explode into flames
و از درون شعله ها شورشی قراره راه بیفته

Where is your God? Where is your God?
خدات کجاس؟ خدات کجاس؟
Where is your God?
خدات کجاس؟

Do you really want? Do you really want me?
تو واقعا می خوای؟ واقعا منو می خوای؟
Do you really want me dead or alive to torture for my sins?
تو واقعا منو زنده یا مرده می خوای تا برای گناهام شکنجه بشم؟

Do you really want? Do you really want me?
تو واقعا می خوای؟ واقعا منو می خوای؟
Do you really want me dead or alive to live a lie?
واقعا منو زنده یا مرده می خوای که زندگی دروغینی داشته باشم؟

متن و ترجمه آهنگ Hurricane از Thirty Seconds to Mars

Tell me, would you kill to save a life?
بهم بگو، برای نجات یه زندگی می کشی؟
Tell me, would you kill to prove you’re right?
بهم بگو، برای اینکه ثابت کنی حق با تو هست می کشی؟

Crash, crash, burn, let it all burn
سقوط، سقوط، سوختن، بزار همش بسوزه
This hurricane’s chasing us all underground
این طوفان تا زیر زمین دنبالمون میاد

The promises we made were not enough
قول هایی که دادیم کافی نیست
The prayers that we had prayed were like a drug
دعاهایی که کردیم مثل مخدر بودن

The secrets that we sold were never known
رازهایی که فروختیم هرگز شناخته نشدن
The love we had, the love we had, we had to let it go
عشقی که داشتیم، عشقی که داشتیم، باید رهاش کنیم

دانلود آهنگ جدید خارجی

(Never giving in, again)
هرگز دوباره تسلیم نشو
(Never giving in, again)
هرگز دوباره تسلیم نشو

Tell me, would you kill to save a life?
بهم بگو، برای نجات یه زندگی می کشی؟
Tell me, would you kill to prove you’re right?
بهم بگو، برای اینکه ثابت کنی حق با تو هست می کشی؟

Crash, crash, burn, let it all burn
سقوط، سقوط، سوختن، بزار همش بسوزه
This hurricane’s chasing us all underground
این طوفان تا زیر زمین دنبالمون میاد

This hurricane
این طوفان
This hurricane
این طوفان
This hurricane
این طوفان


menu