مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Guess I’m a Liar از Sofia Carson

I told you I’d never give up
من به تو گفتم هرگز تسلیم نمی شم
I don’t know if I knew
هیچ نظری نداشتم که
What a few words could do
چند کلمه می تونه چه کارهایی انجام بده
I bought into the dream of us
من رویای با تو لودن را باور کردم

Yeah, I believed in it too
اره ، من بهش اعتقاد داشتم
So I looked straight at you
بنابراین مستقیم به تو نگاه کردم
And I promised I would love you ’til the
و قول دادم که تو را دوست داشته باشم
Day I die, but I’m still alive
تا روزی که می میرم ، اما هنوز زنده ام

Swore that if I ever lost you
قول می دهم که اگر تو را گم کردم
I would sit and cry, but my eyes are dry
افسرده می شدم و گریه می کردم ، اما چشمانم خشک اند
So I guess I’m a liar now
پس حدس می زنم که دروغگو ام
‘Cause you ain’t out here tonight
چون امشب اینجا نیستی

And I never had such a good time (ooh)
و من هرگز چنین اوقات خوبی نداشته ام (اوه)
I guess I’m a liar now
حدس می زنم الان دروغگو ام
‘Cause I’m lovin’ myself real good
چون خودم را بسیار دوست دارم
In a way that you never could (ooh)
به نحوی که تو هرگز نتوانستی (اوه)

I guess I’m a liar
حدس می زنم دروغگو ام
You were the best I ever had
تو بهترین آدم بودی
I said it loud, said it clear
با صدای بلند گفتم ، واضح گفتم
What you wanted to hear
چیزی را که میخواستی بشنوی

Maybe I trusted you too much
شاید من بیش از حد به تو اعتماد کردم
‘Cause every time I see
چون هر وقت می بینم
To see what I wanna see
برای دیدن چیزی که میخواستم ببینم
And I promised I would love you ’til they
و من قول دادم تو را دوست داشته باشم تا  

Day I die, but I’m still alive
روزی که می میرم ، اما هنوز زنده ام
Swore that if I ever lost you
قول می دهم که اگر تو را گم کردم
I would sit and cry, but my eyes are dry
افسرده می شدم و گریه می کردم ، اما چشمانم خشک اند
So I guess I’m a liar now
بنابراین حدس می زنم الان دروغگو ام

‘Cause you ain’t out here tonight
چون امشب اینجا نیستی
And I never had such a good time (ooh)
و من هرگز چنین اوقات خوبی نداشته ام (اوه)
I guess I’m a liar now
حدس می زنم الان دروغگو ام
‘Cause I’m lovin’ myself real good (real good)
چون خودم را بسیار دوست دارم (بسیار)

دانلود آهنگ Sofia Carson به نام Guess I’m a Liar

In a way that you never could (ooh)
به نحوی که تو هرگز نتوانستی (اوه)  
I guess I’m a liar
حدس می زنم دروغگو ام
Promised I would love you ’til the
قول دادم که دوستت داشته باشم تا
Day I die, but I’m still alive
روزی که می میرم ، اما هنوز زنده ام

So I guess I’m a liar now (uh, uh, oh)
پس حدس می زنم که من یک دروغگو ام (اوه ، اوه ، اوه)
‘Cause you ain’t out here tonight (tonight)
چون امشب اینجا نیستی (امشب)
And I never had such a good time (ooh)
و من هرگز چنین اوقات خوبی نداشته ام (اوه)
I guess I’m a liar now (now)
حدس می زنم من یک دروغگو ام (الان)

‘Cause I’m lovin’ myself real good (real good)
چون خودم را بسیار دوست دارم (بسیار)
In a way that you never could (ooh)
به نحوی که تو هرگز نتوانستی (اوه)   
I guess I’m a liar (I guess I’m a liar)
حدس می زنم من یک دروغگو ام (حدس می زنم دروغگو ام)
‘Cause you ain’t out here tonight (oh)
چون امشب اینجا نیستی (آه)

And I never had such a good time (ooh, oh)
و من هرگز چنین اوقات خوبی نداشته ام (اوه ، آه)
I guess I’m a liar now (now)
حدس می زنم من یک دروغگو ام (الان)
‘Cause I’m lovin’ myself real good (I’m lovin’ myself real good)
چون خودم را بسیار دوست دارم (خودم را بسیار دوست دارم)
In a way that you never could (in a way that you never could, ooh)
به نحوی که تو هرگز نتوانستی (به نحوی که تو هرگز نتوانستی اوه)  

I guess I’m a liar
حدس می زنم دروغگو ام


menu