مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Dynamite از BTS

Cause I-I-I’m in the stars tonight
چون من امشب در ستارگان هستم
So watch me bring the fire and set the night alight
پس منو ببین که امشب رو روشن می کنم
Shoes on, get up in the morn’
صبح بلند شو ، کفشاتو بپوش
Cup of milk, let’s rock and roll
یه لیوان شیر ، بیا راک اند رول کنیم

King Kong, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone
کینگ کونگ ، طبل بزن ، بیا همیشه در حال حرکت باشیم
Sing song when I’m walking home
وقتی به خانه میرم آهنگ بخوان
Jump up to the top, LeBron
بپر بالا ، مثل لبران (اشاره به بازیکن بسکتبال لبران جیمز)
Ding dong, call me on my phone
دینگ دانگ ، با تلفن من تماس بگیر

Ice tea and a game of ping pong, huh
چای یخ و یک بازی پینگ پنگ ، ها
This is getting heavy
این داره سنگین میشه
Can you hear the bass boom? I’m ready (woo hoo)
می تونی بیس آهنگ رو بشنوی؟ من آماده ام (وو هوو)
Life is sweet as honey
زندگی مانند عسل شیرین است

Yeah, this beat cha-ching like money, huh
بله ، این ریتم مثل صدای پول است ، ها
Disco overload, I’m into that, I’m good to go
دیسکوی بیش از حد ، من اونو دوست دارم
I’m diamond, you know I glow up
من الماس هستم ، همه می دانند که من درخشان ام
Hey, so let’s go
هی ، پس بیا بریم

Cause I-I-I’m in the stars tonight
چون من امشب در ستارگان هستم
So watch me bring the fire and set the night alight (hey)
پس منو ببین که امشب رو روشن می کنم
Shining through the city with a little funk and soul
در شهر می درخشم و به آن روح می دهم
So I’ma light it up like dynamite, whoa oh oh
پس من اونو مثل دینامیت روشن می کنم ، اوه اوه

دانلود آهنگ BTS به نام Dynamite

Bring a friend, join the crowd
دوستی بیاورید ، به جمع بپیوندید
Whoever wanna come along
هرکسی که دوست دارد بیاد
Word up, talk the talk
حرف بزن ، صحبت کن
Just move like we off the wall
مثل اینکه به هیچی متصل نیستی

Day or night, the sky’s alight
روز یا شب ، آسمان روشن است
So we dance to the break of dawn
بنابراین ما تا شکست می رقصیم
Ladies and gentlemen, I got the medicine
خانمها و آقایان ، این درمان تمام درد ها است
So you should keep ya eyes on the ball, huh
پس نگاهتون به توپ باشه (اشاره به توپ دیسکو) ، ها

This is getting heavy
این داره سنگین میشه
Can you hear the bass boom? I’m ready (woo hoo)
می تونی بیس آهنگ رو بشنوی؟ من آماده ام (وو هوو)
Life is sweet as honey
زندگی مانند عسل شیرین است
Yeah, this beat cha-ching like money
بله ، این ریتم مثل صدای پول است ، ها

Disco overload, I’m into that, I’m good to go
دیسکوی بیش از حد ، من اونو دوست دارم
I’m diamond, you know I glow up
من الماس هستم ، همه می دانند که من درخشان ام
Let’s go
بیا بریم
Cause I-I-I’m in the stars tonight
چون من امشب در ستارگان هستم

So watch me bring the fire and set the night alight (hey)
پس منو ببین که امشب رو روشن می کنم
Shining through the city with a little funk and soul
در شهر می درخشم و به آن روح می دهم
So I’ma light it up like dynamite, whoa oh oh
پس من اونو مثل دینامیت روشن می کنم ، اوه اوه
Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite
زندگی دینامیته (کلمه دینامیت رو میکشه)

Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite
زندگی دینامیته (کلمه دینامیت رو میکشه)
Shining through the city with a little funk and soul
در شهر می درخشم و به آن روح می دهم
So I’ma light it up like dynamite, whoa oh oh
پس من اونو مثل دینامیت روشن می کنم ، اوه اوه
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
دینا نا نا نا نا نا نا ، ای

Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
دینا نا نا نا نا نا نا ، ای
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
دینا نا نا نا نا نا نا ، ای
Light it up like dynamite
اونو مثل دینامیت روشن کنید
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
دینا نا نا نا نا نا نا ، ای

Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
دینا نا نا نا نا نا نا ، ای
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
دینا نا نا نا نا نا نا ، ای
Light it up like dynamite
اونو مثل دینامیت روشن کنید
Cause I-I-I’m in the stars tonight
چون من امشب در ستارگان هستم

So watch me bring the fire and set the night alight
پس منو ببین که امشب رو روشن می کنم
Shining through the city with a little funk and soul
در شهر می درخشم و به آن روح می دهم
So I’ma light it up like dynamite (this is ah)
پس من اونو مثل دینامیت روشن می کنم ، اوه اوه
Cause I-I-I’m in the stars tonight
چون من امشب در ستارگان هستم

So watch me bring the fire and set the night alight (alight, oh)
پس منو ببین که امشب رو روشن می کنم (روشن)
Shining through the city with a little funk and soul
در شهر می درخشم و به آن روح می دهم
So I’ma light it up like dynamite, whoa (light it up like dynamite)
پس من اونو مثل دینامیت روشن می کنم ، اوه اوه
Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite
زندگی دینامیته (کلمه دینامیت رو میکشه)

Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite
زندگی دینامیته (کلمه دینامیت رو میکشه)
Shining through the city with a little funk and soul
در شهر می درخشم و به آن روح می دهم
So I’ma light it up like dynamite, whoa oh oh
پس من اونو مثل دینامیت روشن می کنم ، اوه اوه


menu