مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Different World از Alan Walker ft. Sofia Carson

All we know
همه آنچه می دانیم
Left untold
ناگفته مانده
Beaten by a broken dream
توسط یک رویا از بین رفته
Nothing like what it used to be
هیچ چیزی مثل گذشته نیست

(Used to be)
(مانند گذشته)
We’ve been chasing our demons down an empty road
ما شیاطین خود را در جاده ای خالی دنبال می کنیم
Been watching our castle turning into dust
در حال تماشای از بین رفتن رویا هامون هستیم
Escaping our shadows just to end up here, once more
از سایه هامون فرار می کنیم تا به جای اولمون برگردیم ، باری دیگر

And we both know
و هر دو می دانیم
This is not the world we had in mind
این جهانی نیست که ما در ذهن داریم
But we got time
اما وقت داریم
We are stuck on answers we can’t find
ما با پاسخی هایی که نمی توانیم پیدا کنیم گیر کرده ایم

But we got time
اما وقت داریم
And even though we might have lost tonight
و حتی اگر امشب هم ضرر کرده باشیم
The skyline reminds us of a different time
آینده متفاوتی برای ما وجود دارد
This is not the world we had in mind
این جهانی نیست که ما در ذهن داریم

But we got time
اما وقت داریم
Broken smile, tired eyes
لبخند شکسته ، چشمان خسته
I can feel your longing heart
قلب دلتنگت را حس می کنم
Call my name, howling from afar
نام مرا صدا کن ، از دور دلتنگتم

We’ve been fighting our demons just to stay afloat
ما فقط برای زنده ماندن با شیاطین خود در حال مبارزه ایم
Been building a castle just to watch it fall
قلعه ای ساخته ایم تا نابودی آن را تماشا کنیم
Been running forever just to end up here, once more
تا ابد در حال فرار هستیم و باری دیگر به همینجا بر میگردیم (اشاره به اینکه نمی توانیم عادت های خود را ترک کنیم)
And now we know
و حالا ما می دانیم

دانلود آهنگ Alan Walker ft. Sofia Carson به نام Different World

This is not the world we had in mind
این جهانی نیست که ما در ذهن داشته ایم
But we got time
اما وقت داریم
We are stuck on answers we can’t find
ما با پاسخی هایی که نمی توانیم پیدا کنیم گیر کرده ایم
But we got time
اما وقت داریم

And even though we might have lost tonight
و حتی اگر امشب هم ضرر کرده باشیم
The skyline reminds us of a different time
آینده متفاوتی برای ما وجود دارد
This is not the world we had in mind
این جهانی نیست که ما در ذهن داشته ایم
But we got time
اما وقت داریم

Take me back
برگرد پیش من
Back to the mountainside
برگرد به دامنه کوه
Under the Northern Lights
زیر نورهای شمالی
Chasing the stars
در کنار ستاره ها

Take me back
برگرد پیش من
Back to the mountainside
برگرد به دامنه کوه
When we were full of life
وقتی که پر از زندگی بودیم
Back to the start
برگرد به نقطه شروع

And we both know that
و هر دوی ما این را می دانیم
This is not the world we had in mind
این جهانی نیست که ما در ذهن داشته ایم
But we got time
اما وقت داریم
We are stuck on answers we can’t find
ما با پاسخی هایی که نمی توانیم پیدا کنیم گیر کرده ایم

But we got time
اما وقت داریم
And even though we might have lost tonight
و حتی اگر امشب هم ضرر کرده باشیم
The skyline reminds us of a different time
آینده متفاوتی برای ما وجود دارد
This is not the world we had in mind
این جهانی نیست که ما در ذهن داشته ایم

But we got time
اما وقت داریم


menu