مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Dear Society از Madison Beer

Sleepless nights and cigarettes
بی خوابی های شبانه و سیگار ها
My daily dose of internet
دوز استفادم از اینترنت
And all the things I shoulda quit, but never did, oh
و همه ی کارهایی که باید ترک میکردم ولی نکردم، اوه
Evil voices in my head
صداهای شیطانی تو سرم

I woke up in a stranger’s bed
تو رخت خواب غریبه بیدار شدم
I lost my phone in Amsterdam, it’s 5 AM
گوشیمو تو آمستردام گم کردم، ساعت ۵ صبحه
I’m a natural disaster
من یک بلای طبیعی هستم
But even after all that I do
ولی حتی بعد از همه کارهایی که کردم

It’s you who’s gonna be the death of me
این تویی کی علت مرگ من میشه
And none of this matters
و هیچ کدوم از اینا اهمیت نداره
Baby, it’s you, it’s you
عزیزم این تویی، این تویی
You’re bad for my health
تو برای سلامتیم بدی

I should probably get some help
احتمالا باید کمی کمک بگیرم
I can’t control myself, I’m addicted to the hell
نمیتونم خودمو کنترل کنم، من معتاد جهنمم
My heart is getting sick from the tar that’s on your lips
قبلم داره مریض میشه به خاطر قیرهای روی لبت
Yeah, you’re bad for my health
آره، تو برای سلامتیم بدی

You should hurt somebody else
تو باید کس دیگه ای رو اذیت کنی
You’re bad for my health
تو برای سلامتیم بدی
I should probably get some help
احتمالا باید کمی کمک بگیرم
I can’t control myself, I’m addicted to the hell
نمیتونم خودمو کنترل کنم، من معتاد جهنمم

My heart is getting sick from the tar that’s on your lips
قبلم داره مریض میشه به خاطر قیرهای روی لبت
Oh, baby, you’re so bad for my health
اوه عزیزم، تو برای سلامتیم خیلی بدی
Diets that I shouldn’t try, it feels like social suicide
رژیم های غذایی که نباید امتحان کنم، به نظر میرسه که دارم خودکشی اجتماعی می کنم
And honestly, it’s cyanide, I’m bound to die
و در حقیقت این اسید است، قرار است که بمیرم

Been 21 since 17, thanks to all the magazines
از ۱۷سالگی ۲۱سالم است،از همه مجله ها متشکرم (از ۱۷ سالگی جوری باهام رفتار میشده که انگار ۲۱ هستم)
Man, sometimes, I just wanna scream and break my screen
پسر،بعضی وقتا میخوام داد بزنم و صفحه گوشیمو بشکونم
I’m a natural disaster
من یک بلای طبیعی هستم
But even after all that I do
ولی حتی بعد از همه کارهایی که کردم

دانلود آهنگ Madison Beer به نام Dear Society

It’s you who’s gonna be the death of me
این تویی کی علت مرگ من میشه
And none of this matters
و هیچ کدوم از اینا اهمیت نداره
Baby, it’s you, it’s you
عزیزم این تویی، این تویی
You’re bad for my health
تو برای سلامتیم بدی

I should probably get some help
احتمالا باید کمی کمک بگیرم
I can’t control myself, I’m addicted to the hell
نمیتونم خودمو کنترل کنم، من معتاد جهنم هستم
My heart is getting sick from the tar that’s on your lips
قبلم داره مریض میشه به خاطر قیرهای روی لبت
Yeah, you’re bad for my health
آره، تو برای سلامتی بدی

You should hurt somebody else
تو باید کس دیگه ای رو اذیت کنی
You’re bad for my health
تو برای سلامتیم بدی
I should probably get some help
احتمالا باید کمی کمک بگیرم
I can’t control myself, I’m addicted to the hell
نمیتونم خودمو کنترل کنم، من معتاد جهنم هستم

My heart is getting sick from the tar that’s on your lips
قبلم داره مریض میشه به خاطر قیر های روی لبت
Oh, baby, you’re so bad for my health
اوه عزیزم، تو برای سلامتیم خیلی بدی
Dear Society, you’ve pushed me to the edge
اجتماع عزیز تو من را تا لبه پرتگاه هل دادی
So here’s some clarity (Clarity)
پس اینم از وضوح ماجرا

The truth is, you’re the one who’s always there for me
حقیقت اینه هرجا ازت کمک خواستم کمکم کردی
With my daily dose of internet
با دوز روزانه استفادم از اینترنت
And all the things that I should quit, but can’t
و همه ی کارهایی که باید ترک میکردم ولی نتونستم
Yeah, yeah
اره، اره
Yeah, yeah
اره، اره

You’re bad for my health
تو برای سلامتیم بدی
I should probably get some help
احتمالا باید کمی کمک بگیرم
I can’t control myself, I’m addicted to the hell
نمیتونم خودمو کنترل کنم، من معتاد جهنم هستم
My heart is getting sick from the tar that’s on your lips
قبلم داره مریض میشه به خاطر قیرهای روی لبت

Yeah, you’re bad for my health
آره، تو برای سلامتیم بدی
You should hurt somebody else
تو باید کس دیگه ای رو اذیت کنی
You’re bad for my health
تو برای سلامتیم بدی
I should probably get some help
احتمالا باید کمی کمک بگیرم

I can’t control myself, I’m addicted to the hell
نمیتونم خودمو کنترل کنم، من معتاد جهنم هستم
My heart is getting sick from the tar that’s on your lips
قبلم داره مریض میشه به خاطر قیر های روی لبت
Oh, baby, you’re so bad for my health
اوه عزیزم، تو برای سلامتیم خیلی بدی


menu