مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Bailamos از Enrique Iglesias

Esta Noche Bailamos
De Noite da mi vida
Quedate conmigo
Tonight we dance
امشب میرقصیم
I leave my life in your hands
زندگیم رو تو دستات رها می کنم
We take the floor
به روی سن رقص می رویم
Nothing is forbidden anymore
دیگر چیزی برایمان ممنوع نیست

Don’t let the world in outside
هیچ چیز رو به ذهنت راه نده
Don’t let a moment go by
نگذار لحظه ها از کفمان بروند
Nothing can stop us tonight
امشب هیچ چیز نمیتواند جلوی مارا بگیرد
Bailamos let the rhythm take you over Bailamos
میرقصیم، بگذار آهنگ بر تو غلبه کند میرقصیم
Te quiero amor mio Bailamos
دوستت دارم عشق من میرقصیم

دانلود آهنگ Enrique Iglesias به نام Bailamos

Wanna live this night forever bailamos
میخواهیم تا ابد در امشب زندگی کنیم میرقصیم
Te quiero amor mio Te quiero
دوستت دارم عشق من دوستت دارم
Tonight I’m yours
امشب من مال تو هستم
We can make it happen I’m so sure
مطمئنم که میتونیم به حقیقت تبدیلش کنیم
I won’t let it go
دست از آن بر نمیدارم

There is something I think you should know
چیزی هست که میخواهم بدانی
I won’t be leaving your side
از تو دست بر نمیدارم
We’re going to dance through the night
تا صبح خواهیم رقصید
I want to reach for the stars.
میخواهم امشب به ستاره ها برسم
Bailamos let the rhythm take you over Bailamos
میرقصیم، بگذار آهنگ بر تو غلبه کند میرقصیم

دانلود آهنگ جدید Enrique Iglesias

Te quiero amor mio Bailamos
Wanna live this night forever bailamos
میخواهیم تا ابد در امشب زندگی کنیم میرقصیم
Te quiero amor mio Te quiero
Tonight we dance
امشب خواهیم رقصید
Like no tomorrow
گویی که فردایی وجود ندارد
If you will stay with me
اگر با من بمانی

Te quiero mi amor
دوستت دارم عشق من
Quidate conmigo
esta noche bailamos
امشب میرقصیم
Bailamos let the rhythm take you over Bailamos
بایلاموس، بگذار آهنگ بر تو غلبه کند
Te quiero amor mio Bailamos
Wanna live this night forever bailamos
میخوهیم تا عبد در امشب زندگی کنیم
Te quiero amor mio Te quiero
Como te quiero
Como te quiero
Como te quiero

دانلود آهنگ قدیمی Enrique Iglesias


menu