مطالب مرتبط با برچسب : متن آهنگ Arcade از Duncan Laurence

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه
A broken heart is all that’s left
قلب شکسته تنها چیزی است که باقی مانده
I’m still fixing all the cracks
من هنوز تمام ترک ها را حس می کنم

Lost a couple of pieces when
چند قطعه را از دست دادم وقطی که
I carried it, carried it, carried it home
حملش کردم ، حملش کردم ، حملش کردم به خونه
I’m afraid of all I am
از تمام آن چیزی که هستم می ترسم
My mind feels like a foreign land
ذهن من مثل یک سرزمین بیگانه می ماند

Silence ringing inside my head
سکوت تو سرم میپیچه
Please, carry me, carry me, carry me home
لطفاً ، منو حمل کن ، حمل کن ، منو به خانه برسان
I’ve spent all of the love I saved
من تمام عشق زخیره شدم رو خرج کردم
We were always a losing game
ما همیشه بازنده بودیم

Small-town boy in a big arcade
پسر شهرستانی در یک بازی بزرگ
I got addicted to a losing game
من به یک بازی که برد نداره معتاد شدم
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه
All I know, all I know
هرچه می دانم ، هرچه می دانم

Loving you is a losing game
دوست داشتن تو یک بازی بدون برده
How many pennies in the slot?
چقدر پول در دسترس است
Giving us up didn’t take a lot
تسلیم شدن خیلی تاثیری نداشت
I saw the end ‘fore it begun
من پایان کار رو قبل از شروع دیدم

دانلود آهنگ Duncan Laurence به نام Arcade

Still I carried, I carried, I carried on
ولی بازهم ادامه دادم ، ادامه ، ادامه دادم
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه
All I know, all I know
هرچه می دانم ، هرچه می دانم
Loving you is a losing game
دوست داشتن تو یک بازی بدون برده

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه
All I know, all I know
هرچه می دانم ، هرچه می دانم
Loving you is a losing game
دوست داشتن تو یک بازی بدون برده
I don’t need your games, game over
من به بازی های تو نیازی ندارم ، بازی تمام شد

Get me off this rollercoaster
من می خوام خارج شوم
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه
All I know, all I know
هرچه می دانم ، هرچه می دانم
Loving you is a losing game
دوست داشتن تو یک بازی بدون برده

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه
All I know, all I know
هرچه می دانم ، هرچه می دانم
Loving you is a losing game
دوست داشتن تو یک بازی بدون برده
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه


menu