مطالب مرتبط با برچسب : دانلود اهنگ Ava Max

Baby, now and then
عزیزم ، حالا و آن وقت

I think about me now and who I could have been
به خودم فکر می کنم و به کسی که می توانستم باشم

And then I picture all the perfect that we lived
و زندگی کاملی را که داشتیم تجسم می کنم

‘Til I cut the strings on your tiny violin, oh-woah
تا وقتی که رشته های ویولن کوچک تو را بریدم، اوه واه

My mind’s got a m-m-mind of its own right now
ذهن من الان ذهن خودش را دارد

And it makes me hate me
و این باعث می شود از خودم متنفر باشم

I’ll explode like a dynamite if I can’t decide, baby
اگر نتوانم تصمیم بگیرم ، مثل یک دینامیت منفجر می شوم

My head and my heart are torturin’ me, yeah
سر و قلبم مرا آزار می دهند ، بله

‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah
به خاطر ذهن من و بازوهای تو ، من افراط می کنم ، بله

When angels tell me run, and monsters call it love, oh-oh
وقتی فرشتگان به من می گویند فرار کن ، و هیولاها آن را عشق صدا می کنند ، اوه اوه

My head and my heart are caught in-between, yeah
سر و قلبم در این بین گرفتار شده اند ، بله

La-la-la-la-la (x7)
لا-لا-لا-لا

Tеll me yes or no
به من بگو بله یا نه

Asking the Heavens, “Should I stay or should I go?”
از آسمان ها می پرسد ، “آیا باید بمانم یا باید بروم؟”

You held my hand when I had nothing left to hold
تو دست من را گرفتی وقتی دیگر چیزی برای نگه داشتن نداشتم

And now I’m on a roll, oh
و حالا من روی رول هستم ، آه

My mind’s got a m-m-mind of its own right now
ذهن من الان ذهن خودش را دارد

And it makes me hate me
و این باعث می شود از خودم متنفر باشم

دانلود آهنگ Ava Max به نام My Head My Heart

I’ll explode like a dynamite if I can’t decide, baby
اگر نتوانم تصمیم بگیرم ، مثل یک دینامیت منفجر می شوم

My head and my heart are torturin’ me, yeah
سر و قلبم مرا آزار می دهند ، بله

‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah
به خاطر ذهن من و بازوهای تو ، من افراط می کنم ، بله

When angels tell me run, and monsters call it love, oh-ph
وقتی فرشتگان به من می گویند فرار کن ، و هیولاها آن را عشق می نامند

My head and my heart are caught in-between, yeah
سر و قلبم در این بین گرفتار شده اند ، بله

La-la-la-la-la (x7)
لا-لا-لا-لا

I’m standin’ at the crossroads
من در چهارراه ایستاده ام

I cross my heart with X and O’s
قلبم را با X و O خط خطی می کنم

Which way leads to forever?
کدام راه به همیشه ختم می شود؟

Woah-oh-oh-oh-oh
اوه اوه اوه اوه اوه

God only knows
خدا تنها می داند

My head and my heart are torturing me, yeah
سر و قلبم مرا شکنجه می کنند ، بله

‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah
به خاطر ذهن من و بازوهای تو ، من افراط می کنم ، بله

When angels tell me run, and monsters call it love, oh-oh
وقتی فرشتگان به من می گویند فرار کن ، و هیولاها آن را عشق صدا می کنند ، اوه اوه

My head (my head) and my heart (my heart)
سر من (سر من) و قلب من (قلب من)

Are caught in-between, yeah
در این بین گرفتار شده اند ، بله

La-la-la-la-la (x7)
لا-لا-لا-لا


menu