مطالب مرتبط با برچسب : دانلود آهنگ های Empire of the Sun

We can remember swimming in December
ما می تونیم شنا کردن در ماه دسامبر رو به یاد بیاریم
Heading for the city lights in 1975
در سال ۱۹۷۵ به سمت نور های شهر می رفتیم
We share in each other
بین خودمون تقسیمش می کردیم
Nearer than farther
نزدیک تر از دوردست ها
The scent of a lemon drips from your eyes
عطر لیمو از چشمانت چکید
We are the people that rule the world
ما مردمی هستیم که در دنیا قانونگذاری می کنیم
A force running in every boy and girl
نیرویی در هر پسر و دختری حرکت میکنه

All rejoicing in the world
همه در دنیا شادی می کنند
Take me now, we can try
الان منو ببر،می تونیم امتحان کنیم
We lived an adventure
ما در دل ماجراها زندگی می کردیم
Loved in the Summer
در تابستان عاشق می شدیم
Followed the sun till night
خورشید را تا شب دنبال می کردیم
Reminiscing other times of life
بقیه لحظه های زندگی را به یاد می آوردیم

متن و ترجمه آهنگ We Are the People از Empire of the Sun

For each every other
برای همدیگه
The feeling was stronger
احساسات قوی تر بود
The shock hit eleven
شوک به ساعت ۱۱ وارد می شد
Got lost in your eyes
در چشمانت گم می شدم
I can’t do well when I think you’re gonna leave
وقتی فکر کنم که داری میری،نمی تونم درست کارمو انجام بدم
But I know I try
ولی میدونم که سعیمو می کنم

دانلود آهنگ Empire of the Sun به نام We Are the People

Are you gonna leave me now?
می خوای الان ترکم کنی؟
Can’t you be believing now?
نمی تونی الان باور کنی؟
I can’t do well when I think you’re gonna leave
وقتی فکر کنم که داری میری،نمی تونم کارمو درست انجام بدم
But I know I try
ولی میدونم که سعیمو می کنم
Are you gonna leave me now?
می خوای الان ترکم کنی؟
Can’t you be (be) leaving now?
نمی تونی الان اینکارو نکنی؟

Can you remember and humanise
انسانیت رو یادت میاد
It was still where we’d energised
هنوز جایی بود که ما انرژی می گرفتیم
Lie in the sand and visualize
تو شن ها دراز می کشیدیم و تصور میکریدم
Like it’s 75 again
انگار دوباره سال ۷۵ شده
I know everything about you
من همه چیز رو درباره تو میدونم
You know everything about me
تو همه چیز رو درباره من میدونی
We know everything about us
ما همه چیز رو درباره خودمون میدونیم

دانلود آهنگ جدید Empire of the Sun


menu