مطالب مرتبط با برچسب : دانلود آهنگ های Adam Lambert

Hey, slow it down
هی،اروم ترش كن
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Yeah, I’m afraid
اره،من ترسيدم
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟

There might’ve been a time when I would give myself away
ممکنه یه زمان هایی بوده باشه که من از خودم دور شده باشم
Oh, once upon a time I didn’t give a damn
اوه،روزی روزگاری من هیچ اهمیتی ندادم
But now, here we are
اما الان،ما اينجاييم
So Whataya Want From Me?
پس تو چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Just don’t give up, I am working it out
فقط تسيلم نشو،من اينو حلش ميكنم(دارم روش کار میکنم)
Please don’t give in, I won’t let you down
لطفا تسيلم نشو،من نا امیدت نمیکنم

It messed me up, need a second to breathe
اين منو اشفته ميكنه ، یه ثانیه لازم دارم تا نفس بکشم
Just keep coming around
فقط دور و برم بمون
Hey, Whataya Want From Me?
هي،از من چي ميخواي؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Yeah (yeah)
اره(اره)

It’s plain to see (it’s plain to see)
این مثل روز روشنه(مثل روز روشنه)
That, baby, you’re beautiful
كه تو زيبايي عزيزم
And there’s nothing wrong with you
و تو هیچ مشکلی نداری
It’s me, I’m a freak (yeah)
اين منم(مشکل از منه)،من عجيبم،اره
But thanks for loving me
اما ممنون كه عاشقمی
‘Cause you’re doing it perfectly
چون تو داری به بهترین نحو انجامش میدی(دوست داشتم رو)
Yeah, there might’ve been a time when I would let you slip away
اره،شايد يه زمان هایي بود وقتي که اجازه دادم ازم دور شی
I wouldn’t even try, but I think you could save my life
من حتي سعي نمی كردم ولي فكر ميكنم تو میتونستی زندگيم رو نجات بدی

دانلود آهنگ Adam Lambert به نام Whataya Want From Me

Just don’t give up, I am working it out
فقط تسيلم نشو،من اينو حلش ميكنم(دارم روش کار میکنم)
Please don’t give in, I won’t let you down
لطفا تسيلم نشو،من نا امیدت نمیکنم
It messed me up, need a second to breathe
اين منو اشفته ميكنه ، یه ثانیه لازم دارم تا نفس بکشم
Just keep coming around
فقط دور و برم بمون

Hey, Whataya Want From Me?
هي،از من چي ميخواي؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Just don’t give up on me
فقط تسيلم نشو

I won’t let you down
من نا امیدت نمیکنم
No, I won’t let you down
نه،نا امیدت نمیکنم
So, just don’t give up, I am working it out
فقط تسيلم نشو،من اينو حلش ميكنم(دارم روش کار میکنم)
Please don’t give in, I won’t let you down
لطفا تسيلم نشو،من نا امیدت نمیکنم

دانلود آهنگ جدید Adam Lambert

It messed me up (it messed me up)
این داغونم کرده
Need a second to breathe
به یک ثانیه نیاز دارم تا نفس بکشم
Just keep coming around
فقط دور و برم بمون
Hey, Whataya Want From Me?
هي،از من چي ميخواي؟
Just don’t give up, I am working it out
فقط تسيلم نشو،من اينو حلش ميكنم(دارم روش کار میکنم)
Please don’t give in, I won’t let you down
لطفا تسيلم نشو،من نا امیدت نمیکنم
It messed me up, need a second to breathe
اين منو اشفته ميكنه ، یه ثانیه لازم دارم تا نفس بکشم
Just keep coming around
فقط دور و برم بمون

Hey, Whataya Want From Me?
هي،از من چي ميخواي؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟
Whataya Want From Me?
چی ازم میخوای؟


menu