مطالب مرتبط با برچسب : دانلود آهنگ های کلد پلی

And the hardest part

و سخت ترین قسمت

Was letting go, not taking part

وقتی بود که اجازه دادم بری و هیچ کاری هم نکردم

Was the hardest part

اون لحظه، سخت ترین لحظه بود

And the strangest thing

و عجیب ترین چیز

Was waiting for that bell to ring

این بود که منتظر بودم زنگ بزنی

It was the strangest start

این عجیب ترین چیز بود

I could feel it go down

می تونم حس کنم

Bittersweet, I could taste in my mouth

این تلخی و شیرینی که در دهانم هست

Silver lining the cloud

ابر های نفره ای آسمان را خط کشی می کنند

Oh and I

و من

دانلود آهنگ Cold Play به نام The Hardest Part

I wish that I could work it out

آرزو دارم که می توانستم این مشکل را حل کنم

And the hardest part

و سخت ترین قسمت

Was letting go, not taking part

وقتی بود که اجازه دادم بری و هیچ کاری هم نکردم

You really broke my heart

تو واقعا قلب منو شکستی

And I tried to sing

تلاش کردم که ترانه ای بخوانم

But I couldn’t think of anything

اما نمی توانستم به چیز دیگری فکر کنم

And that was the hardest part

و اون سخت ترین قسمت بود

I could feel it go down

می تونم حس کنم

You left the sweetest taste in my mouth

این تلخی و شیرینی که در دهانم هست

You’re a silver lining the clouds

ابر های نفره ای آسمان را خط کشی می کنند

Oh and I

و من

Oh and I

و من

دانلود آهنگ کلد پلی به نام The Hardest Part

I wonder what it’s all about

متعجب شده ام که همه ی این ها درباره ی چیست

I wonder what it’s all about

متعجب شده ام که همه ی این ها درباره ی چیست

Everything I know is wrong

هر چیزی که می دونم اشتباهه

Everything I do, it’s just comes undone

هر کاری که می کنم، به نظر می آید که خام بوده ام

And everything is torn apart

و همه چیز در هم ریخته شده

Oh and it’s the hardest part

That’s the hardest part

Yeah that’s the hardest part

That’s the hardest part

و این سخت ترین قسمته


menu