مطالب مرتبط با برچسب : دانلود آهنگ های آلن واکر

Lost in your mind
در فکر تو گم شدم
I wanna know
میخوام بدونم
Am I losing my mind?
دارم عقلمو از دست میدم؟
Never let me go
هیچوقت نذار برم
If this night is not forever
اگر امشب همیشگی نیست
At least we are together
حداقلش اینه که من و تو باهمیم
I know I’m not alone
میدونم که تنها نیستم
I know I’m not alone
میدونم که تنها نیستم
Anywhere, whenever
هرجا، هر زمان
Apart, but still together
جدا از هم باشیم، اما هنوز هم باهمیم
I know I’m not alone
میدونم که تنها نیستم

دانلود آهنگ Alan Walker به نام Alone

I know I’m not alone
میدونم که تنها نیستم
I know I’m not alone
میدونم که تنها نیستم
I know I’m not alone
میدونم که تنها نیستم
Unconscious mind
ذهنم از همه چیز بیخبره (ذهن بیهوش)
I’m wide awake
اما من کاملا بدارم
Wanna feel one last time
میخوام برای اخرین بار احساس کنم
Take my pain away
دردم رو از بین میبری
If this night is not forever
اگر امشب همیشگی نیست
At least we are together
حداقلش اینه که ما هم هستیم
I know I’m not alone
میدونم که تنها نیستم
I know I’m not alone
میدونم که تنها نیستم

دانلود آهنگ جدید Alan Walker

Anywhere, whenever
هرجا، هر زمان
Apart, but still together
جدا از هم باشیم، اما هنوز با همیم
I know I’m not alone
میدونم که تنها نیستم
I know I’m not alone
میدونم که تنها نیستم
I know I’m not alone
میدونم که تنها نیستم
I know I’m not alone
میدونم که تنها نیستم
I’m not alone, I’m not alone
I’m not alone, I know I’m not alone
تنها نیستم
I’m not alone, I’m not alone
تنها نیستم
I’m not alone, I know I’m not alone
تنها نیستم

دانلود آهنگ های آلن واکر


menu