مطالب مرتبط با برچسب : دانلود آهنگ قدیمی خارجی

Oh, Father tell me, do we get what we deserve?
Whoa, we get what we deserve
And way down we go
Way down we go
Say way down we go
Way down we go
You let your feet run wild
Time has come as we all, oh, go down
Yeah but for the fall, ooh, my
Do you dare to look him right in the eyes? Yeah
Oh, ’cause they will run you down, down ’til the dark
Yes and they will run you down, down ’til you fall
And they will run you down, down ’til you go
Yeah, so you can’t crawl no more

دانلود آهنگ KALEO به نام Way Down We Go

And way down we go
Way down we go
Say way down we go
Oh, ’cause they will run you down, down ’til you fall
Way down we go
Oh baby, yeah
Oh, baby
Baby
Way down we go
Yeah
And way down we go
Way down we go
Say way down we go, ooh
Way down we go

دانلود آهنگ جدید KALEO

(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
(Ride it) Turn the lights down low
)برون( نور چراغها رو کم کن
(Ride it) From head to toe
از سر تا پا
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
Been about a month and twenty days
تقریبا ۱ماه و ۲۰ روز شد
And we’re going ’round and ’round just playing silly games
و ما همینجوری میریم و میریم و بازی های احمقانه انجام میدیم
Now you’re saying slow it down, not right now
حالا به من میگی یکم آروم تر . دیگه الان نه
Then you wink at me and walk away
و بعد بهم چشمک میزنی و میری
Now, let it be, let it be, let it be known
الان، بزار،بزار،بزار بدونن
Hold on, go
صبر بده ، برو
Touching and teasing me, telling me no
منو لمس مى كنى ، منو به بازی میگیری و بعد مى گى نه
But this time I need to feel you
ولی این دفعه نیاز دارم حست کنم
(Ride it) When we’re all alone
)برون( وقتی ما تنهاییم
(Ride it) Just lose control
فقط کنترلتو از دست بده
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
(Ride it) Turn the lights down low
)برون( نور چراغها رو کم کن
(Ride it) From head to toe
از سر تا پا
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you

بزار حست کنم

دانلود آهنگ Regard به نام Ride It

MoVida was the club on Saturday
مویدا کلاب بود تو شنبه
You’re acting like a diva saying you don’t wanna pay
مثل یه دیوا رفتار میکنی و و میگی نمیخوای پول بدی
It’s gotta be your feisty style
قراره استایل بی پروات باشه
Raise that brow
ابروهاتو میندازی بالا
I love it when you look at me that way
خوشم میاد وقتی اونطوری نگام میکنی
Now we’re in, you order a mojito at the bar
وحالا ما اینجاییم و تو یه موهیتو تو بار سفارش میدی
Reapply your lippy ’cause it came off on the glass
رژ لبتو دوباره میزنی چون رو لیوان جاش موند
The DJ plays your favourite song, Kanye’s on
دی جی اهتگ مورد علاقتو پخش میکنه ، آهنگ کانیه
Now you’re beckoning for me to dance
حالا به من اشاره میکنی که برقصیم
Mm, pulling me, pulling me, pulling me close
ممم.منو بکشون .منوبکشون نزدیک خودت
You close your eyes, girl
تو چشمات رو میبندی دختر
Whispering, telling me we gotta go
زمزمه میکنی بهم میگی باید بریم
Won’t you take me home I wanna
نمیخوای منو ببری خونه من میخوام
(Ride it) When we’re all alone
برون وقتی ما تنهاییم
(Ride it) Just lose control
فقط کنترلتو از دست بده
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
(Ride it) Turn the lights down low
برون نور چراغها رو کم کن
(Ride it) From head to toe
از سر تا پا
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
(Ride it) When we’re all alone
برون وقتی ما تنهاییم
(Ride it) Just lose control

ترجمه آهنگ Ride It از Regard

فقط کنترلتو از دست بده
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
(Ride it) Turn the lights down low
)برون( نور چراغها رو کم کن
(Ride it) From head to toe
از سر تا پا
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
Won’t you take me home I wanna
نمیخوای منو ببری خونه من میخوام
(Ride it) When we’re all alone
)برون( وقتی ما تنهاییم
(Ride it) Just lose control
فقط کنترلتو از دست بده
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم
(Ride it) Turn the lights down low
)برون( نور چراغها رو کم کن
(Ride it) From head to toe
از سر تا پا
(Ride it, ride it) Touch my soul
روحمو لمس کن
(Ride it, ride it) Let me feel you
بزار حست کنم

And the hardest part

و سخت ترین قسمت

Was letting go, not taking part

وقتی بود که اجازه دادم بری و هیچ کاری هم نکردم

Was the hardest part

اون لحظه، سخت ترین لحظه بود

And the strangest thing

و عجیب ترین چیز

Was waiting for that bell to ring

این بود که منتظر بودم زنگ بزنی

It was the strangest start

این عجیب ترین چیز بود

I could feel it go down

می تونم حس کنم

Bittersweet, I could taste in my mouth

این تلخی و شیرینی که در دهانم هست

Silver lining the cloud

ابر های نفره ای آسمان را خط کشی می کنند

Oh and I

و من

دانلود آهنگ Cold Play به نام The Hardest Part

I wish that I could work it out

آرزو دارم که می توانستم این مشکل را حل کنم

And the hardest part

و سخت ترین قسمت

Was letting go, not taking part

وقتی بود که اجازه دادم بری و هیچ کاری هم نکردم

You really broke my heart

تو واقعا قلب منو شکستی

And I tried to sing

تلاش کردم که ترانه ای بخوانم

But I couldn’t think of anything

اما نمی توانستم به چیز دیگری فکر کنم

And that was the hardest part

و اون سخت ترین قسمت بود

I could feel it go down

می تونم حس کنم

You left the sweetest taste in my mouth

این تلخی و شیرینی که در دهانم هست

You’re a silver lining the clouds

ابر های نفره ای آسمان را خط کشی می کنند

Oh and I

و من

Oh and I

و من

دانلود آهنگ کلد پلی به نام The Hardest Part

I wonder what it’s all about

متعجب شده ام که همه ی این ها درباره ی چیست

I wonder what it’s all about

متعجب شده ام که همه ی این ها درباره ی چیست

Everything I know is wrong

هر چیزی که می دونم اشتباهه

Everything I do, it’s just comes undone

هر کاری که می کنم، به نظر می آید که خام بوده ام

And everything is torn apart

و همه چیز در هم ریخته شده

Oh and it’s the hardest part

That’s the hardest part

Yeah that’s the hardest part

That’s the hardest part

و این سخت ترین قسمته


menu