دانلود آهنگ Sofia Carson به نام Back to Beautiful

13 بهمن 1399
3548

دانلود آهنگ Sofia Carson به نام Back to Beautiful ، متن آهنگ Back to Beautiful از Sofia Carson ، دانلود آهنگ جدید Sofia Carson ، دانلود آهنگ جدید ایرانی ، دانلود آهنگ جدید خارجی

 

متن آهنگ Back to Beautiful از Sofia Carson

 

They say

میگویند

You’re not good enough, you’re not brave enough

تو به اندازه کافی خوب نیستی ، به اندازه کافی شجاع نیستی

You should cover up your body

باید خودت را مخفی کنی ( منظور این است به صورتی که دیگران دوست دارند رفتار کنیم و خودمان را بسنجیم)

Tell me, watch my weight

به من بگو ، وزن منو تماشا کن

 

Gotta paint my face

باید صورتم را نقاشی کنم

Or else no one’s gonna want me

وگرنه هیچ کس من را نمی خواهد

Why do we say this to ourselves?

چرا اینها را به خودمان می گوییم؟

And even worse to each other?

و حتی بدتر، به یکدیگر؟

 

Why do we say this to ourselves? Ooh

چرا اینها را به خودمان می گوییم؟ اوه

We gotta, get back to beautiful

ما باید ، به زیبایی برگردیم

Gotta, get back to beautiful

باید به زیبایی برگردیم

All these words, starting wars

همه این کلمات ، شروع جنگ ها است

 

Over who can hurt who more

تا ببینیم که چه کسی می تواند بیشتر به دیگری آسیب برساند

Gotta, get back to beautiful

باید به زیبایی برگردیم

Judging who we love, judging where we’re from

قضاوت در مورد کسانی که دوستشان داریم ، قضاوت در مورد اینکه از کجا آمده ایم

(Where we’re from)

(کجایی هستیم)

 

When did this become so normal?

از کی این مسئله عادی شده است؟

Celebrating hate is now a commonplace

جشن نفرت اکنون امری عادی است

When did this become so normal?

از کی این مسئله عادی شده است؟

Why do we say this to ourselves?

چرا اینها را به خودمان می گوییم؟

 

دانلود آهنگ Sofia Carson به نام Back to Beautiful

 

And even worse to each other?

و حتی بدتر، به یکدیگر؟

Why do we say this to ourselves? Ooh

چرا اینها را به خودمان می گوییم؟ اوه

Why do we say this to ourselves? (Why)

چرا اینها را به خودمان می گوییم؟ (چرا)

And even worse to each other? (Ooh)

و حتی بدتر، به یکدیگر؟ (اوه)

 

Why do we say this to ourselves? Ooh

چرا اینها را به خود می گوییم؟ اوه

We gotta, get back to beautiful

ما باید ، به زیبایی برگردیم

Gotta, get back to beautiful

باید به زیبایی برگردیم

All these words, starting wars

همه این کلمات ، شروع جنگ ها است

 

Over who can hurt who more

تا ببینیم که چه کسی می تواند بیشتر به دیگری آسیب برساند

Gotta, get back to beautiful

باید به زیبایی برگردیم

We gotta, get back to beautiful

ما باید ، به زیبایی برگردیم

Gotta, get back to beautiful

باید به زیبایی برگردیم

 

All these words, starting wars

همه این کلمات ، شروع جنگ ها است

Over who can hurt who more

تا ببینیم که چه کسی می تواند بیشتر به دیگری آسیب برساند

Gotta, get back to beautiful

باید به زیبایی برگردیم

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

دنبال کنید

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه


menu