دانلود آهنگ Sia به نام Saved My Life

10 مهر 1399
1736

دانلود آهنگ Sia به نام Saved My Life، متن آهنگ Saved My Life از Sia ، دانلود آهنگ جدید Sia ، دانلود آهنگ جدید ایرانی ، دانلود آهنگ جدید خارجی

 

متن آهنگ Together از Sia

 

Boom, boom, boom
بوم، بوم، بوم
Beats my heart, heart, heart
صدای قلبمه، قلبم، قلبم
Baby boom, boom, boom
عزیزم بوم، بوم، بوم
In the dark, dark, dark
در تاریکی، تاریکی، تاریکی
Baby boom, boom, boom
عز یزم بوم، بوم، بوم
Fall apart, part, part
از هم پاشید، پاشید، پاشید
Baby boom, boom, boom
عزیزم بوم، بوم، بوم
From the start, start, start
از شروع، شروع، شروع
But I’ve been waiting for you
ولی من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
Yeah, I’ve been waiting for you
آره، من منتظرت بودم

دانلود آهنگ Sia به نام Saved My Life

Well someone must have sent you here to save my life
خب یه نفر باید تورو فرستاده باشه اینجا تا زندگیمو نجات بدی
Someone must have sent you to save me tonight
یه نفر باید تورو فرستاده باشه تا نجاتم بدی امشب
I know that in darkness I have found my light
میدونم که تو تاریکی، نورم رو پیدا میکنم
I know that in darkness I’ve been given sight
میدونم که تو تاریکی علامت میگیرم برای پیدا کردن راهم
In your loving arms I feel delight
تو بغل دوست داشتنی تو لذت تمامو احساس میکنم
In your loving arms I’ll be alright
تو بغل دوست داشتنی تو حالم خوب میشه
Someone must have sent you to save me tonight
یه نفر باید تورو فرستاده باشه تا نجاتم بدی امشب
Someone must have sent you here to save my life
یه نفر باید تورو فرستاده باشه اینجا تا زندگیمو نجات بدی
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
High, high, high
بالا، بالا، بالا

 

We take flight, flight, flight
ما پرواز میکنیم، پرواز، پرواز
Baby high, high, high
عزیزم بالا، بالا، بالا
Touch the sky, sky, sky
آسمونو لمس میکنیم، آسمونو، آسمونو
Baby high, high, high
عزیزم بالا، بالا، بالا
Diamond nights, nights, nights
شبای عالی، شبها، شبها
Baby, high, high, high
عزیزم بالا، بالا، بالا
‘Cause love don’t lie, lie, lie
چون عشق دروغ نمیگه، نمیگه، نمیگه
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
I’ve been waiting for you
من منتظرت بودم
Well someone must have sent you here to save my life
خب یه نفر باید تورو فرستاده باشه اینجا تا زندگیمو نجات بدی
Someone must have sent you to save me tonight
یه نفر باید تورو فرستاده باشه تا نجاتم بدی امشب
I know that in darkness I have found my light
میدونم که تو تاریکی، نورم رو پیدا میکنم
I know that in darkness I’ve been given sight
میدونم که تو تار یکی علامت میگیرم برای پیدا کردن راهم
In your loving arms I feel delight
تو بغل دوست داشتنی تو لذت تمامو احساس میکنم
In your loving arms I’ll be alright
تو بغل دوست داشتنی تو حالم خوب میشه
Someone must have sent you to save me tonight
یه نفر باید تورو فرستاده باشه تا نجاتم بدی امشب
Someone must have sent you here to save my life
یه نفر باید تورو فرستاده باشه اینجا تا زندگیمو نجات بدی

 

Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life (Someone must have sent you here to..)
زندگیمو نجات بده، یکی باید تورو فرستاده باشه اینجا
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
Save my life, save my life
زندگیمو نجات بده، زندگیمو نجات بده
You saved my life
تو زندگیمو نجات دادی

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

دنبال کنید

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه


menu