دانلود آهنگ Masked Wolf به نام Astronaut In The Ocean

21 بهمن 1399
17898

دانلود آهنگ Masked Wolf به نام Astronaut In The Ocean , متن آهنگ Astronaut In The Ocean از Masked Wolf , دانلود آهنگ جدید Masked Wolf , دانلود آهنگ جدید ایرانی , دانلود آهنگ جدید خارجی

 

متن آهنگ Astronaut In The Ocean از Masked Wolf

 

What you know about rolling down in the deep?
چه در مورد غلتیدن در اعماق زمین می دانی؟
When your brain goes numb, you can call that mental freeze
وقتی مغز شما بی حس می شود ، آن را فریز ذهنی بنامید
When these people talk too much, put that sh*t in slow motion, yeah
وقتی این افراد زیاد صحبت می کنند ، آن ها را در حرکت آهسته قرار دهید ، بله
I feel like an astronaut in the ocean, ayy
احساس می کنم مثل یک فضانورد در اقیانوس هستم ،

 

What you know about rolling down in the deep?
چه در مورد غلتیدن در اعماق زمین می دانی؟
When your brain goes numb, you can call that mental freeze
وقتی مغز شما بی حس می شود ، آن را فریز ذهنی بنامید
When these people talk too much, put that sh*t in slow motion, yeah
وقتی این افراد زیاد صحبت می کنند ، آن ها را در حرکت آهسته قرار دهید ، بله
I feel like an astronaut in the ocean
احساس می کنم مثل یک فضانورد در اقیانوس هستم

 

She say that I’m cool, I’m like yeah, that’s true
او می گوید که من باحال هستم ، بله درسته من باحالم
I believe in G-O-D, don’t believe in T-H-O-T
من به خدا اعتقاد دارم ، به تو اعتقاد ندارم
She keep playing me dumb
او همچنان مرا بازی می دهد
I’ma play her for fun
من هم او را برای سرگرمی دور خودم نگه می دارم

 

Y’all don’t really know my mental
شما واقعاً ذهن من را نمی دانید
Lemme give you the picture like stencil
بذارید تصویر واضح را براتون شرح دهم
Fallin’ out, in a drought, no flow, rain wasn’t pouring down
سقوط کرد ، خشکسالی بود ، بدون جریان ، باران نمی بارید
See that pain was all around, see my mode was kinda lounge
درد را در اطراف ببینید ، من بی حوصله بودم

 

Didn’t know which which-way to turn
نمی دانستم به کدام طرف برگردم
Flow was cool but I still felt burnt
جریان خنک بود اما هنوز احساس سوختگی داشتم
Energy up, you can feel my surge
با انرژی بالا ، می توانید موج من را احساس کنید
I’ma kill everything like this purge (ayy)
من همه چیز را پاکسازی می کنم (آره)

 

دانلود آهنگ Masked Wolf به نام Astronaut In The Ocean

 

Let’s just get this straight for a second, I’ma work
بیایید فقط یک ثانیه این موضوع را جدی بگیریم ، من کار می کنم
Even if I don’t get paid for progression, I’ma get it
حتی اگر برای پیشرفت حقوق نگیرم ، آن را می گیرم
Everything that I do is electric
هر کاری که می کنم جذاب است
I’ma keep it inner motion, keep it movin’ like kinetic, ayy
من می خوام آن را اخلی نگه دارم ، جنبش را در آن ایجاد کنم ، آری

 

Put this sh*t in a frame but I know I don’t blame
این ها را در یک قاب نگه دارم اما من می دانم که سرزنش می شوم
Every day that I say, “Man I seen you deflate”
هر روزی که میگم: “من تو را می بینم که کم میاری”
Let me elevate, this ain’t a prank
بگذارید بلند شوم ، این یک شوخی نیست
Have you woken on a plank, la-la-la-la-la
آیا شما بر روی یک تخته بیدار شده اید ، لا-لا-لا-لا-لا

 

Both hands together, God let me party, uh
هر دو دست با هم ، خدا به من اجازه مهمانی می دهد ، اوه
I’ve been going right, right around, call that relay
من درست رفته ام ، همین اطراف ، با او تماس بگیرم
Pass the baton, back to the mall, swimming in the pool
باتوم را پشت سر بگذارید ، به بازار بروید ، در استخر شنا کنید
Can’t drink ’em all, uh
نمی توان همه را نوشید ، اوه

 

Wanna piece of this, a piece of mine, my peace is sign
می خواهم قطعه ای از این ، تکه ای از من ، آرامش نشانه من است
Can you please read between the lines?
لطفاً می توانی معنی حرف هام رو بفهمی؟
My rhyme’s inclined to break your spine
ریتم من تمایل به شکستن ستون فقرات شما دارد
They say that I’m so fine
آنها می گویند که من خیلی خوب هستم

 

You could never match my crime
تو هرگز نمی توانستی جرمت را با جرم من مقایسه کنی
Please do not now waste my time
لطفا الان وقت منو تلف نکن
What you know about rolling down in the deep?
چه در مورد غلتیدن در اعماق زمین می دانی؟
When your brain goes numb, you can call that mental freeze
وقتی مغز شما بی حس می شود ، آن را فریز ذهنی بنامید

 

When these people talk too much, put that sh*t in slow motion, yeah
وقتی این افراد زیاد صحبت می کنند ، آن ها را در حرکت آهسته قرار دهید ، بله
I feel like an astronaut in the ocean, ayy
احساس می کنم مثل یک فضانورد در اقیانوس هستم ،
What you know about rolling down in the deep?
چه در مورد غلتیدن در اعماق زمین می دانی؟
When your brain goes numb, you can call that mental freeze
وقتی مغز شما بی حس می شود ، آن را فریز ذهنی بنامید

 

When these people talk too much, put that sh*t in slow motion, yeah
وقتی این افراد زیاد صحبت می کنند ، آن ها را در حرکت آهسته قرار دهید ، بله
I feel like an astronaut in the ocean
احساس می کنم مثل یک فضانورد در اقیانوس هستم

صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید :

دنبال کنید

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه


menu